Smartfony 30 sekuntda 30 dereje sowadyp bilýän gajet hödürlendi

  • 04.04.2024 22:52
  • 9241
Smartfony 30 sekuntda 30 dereje sowadyp bilýän gajet hödürlendi

Red Magic oýun brendi smartfony bary-ýogy 30 sekuntda 30 dereje sowadyp bilýän täze Cooler 5 Pro kulerini hödürledi. Ol, aýratynam, ykjam oýunlaryň muşdaklary üçin peýdaly bolar diýip, Hi-Tech ýazýar.

Gajet iOS we Android enjamlary bilen gabat gelýär we onuň işleýşi MagSafe magnitli gurnama tehnologiýasyna esaslanýar.
Cooler 5 Pro smartfonyň temperaturasyna uýgunlaşýan emeli aňly termiki gözegçilik bilen enjamlaşdyrylandyr. Enjam Nubia kompaniýasy tarapyndan döredildi.
Resmi maglumatlar kuleriň 30 sekuntda temperaturany 28° C-dan 0°C-a çenli peseldip biljekdigini aýdýar.


7 ganatly ýelpewaç minutda 5500 aýlaw edýär, sesi bolsa 35 dB-den geçmeýär. 3D VC suwuk sowadyşyň meýdany 3060 inedördül mm.
Red Magic Cooler 5 Pro-da batareýa ýok, şonuň üçin ony smartfona ýa-da daşky zarýad berijä birikdirmeli.
Enjamyň bahasy arka klipssiz 59 funt sterling, klipsli 64 funt sterling.
Red Magic Cooler 5 Pro-nyň satuwy 2024-nji ýylyň 15-nji aprelinde başlar.


şu gün 15:32
24

Guşlar düýş görýärler. Alymlar ony "ýormagy" öwrendiler

Mail.ru-nyň habar bermegine görä, Buenos-Aýres uniwersitetiniň alymlary guşlaryň düýş görýändiklerini anykladylar we, hatda olara düşünmegi hem öwrendiler. Guşlar özboluşly beden agzasy - sesini özboluşly edýän...

şu gün 15:20
17

Inženerler adam derisinden zarýad alýan suw arassalaýjy oýlap tapdylar

Günorta Koreýadan we Hytaýdan inženerler topary adam derisinden zarýad almaga hem-de deňiz suwlaryny arassalamaga ukyply ykjam suw arassalaýjy süzgüji döretdiler. Pyýada ýöremek arkaly emele gelýän statiki elektrik...

şu gün 14:07
529

Alymlar kofeniň ilki dörän ýerini tapdylar. Arabika 350-600 müň ýyl ozal Ýemende peýda bolupdyr

Genetikler dünýäde kofeniň meşhur görnüşi bolan arabikanyň 350-600 müň ýyl ozal Ýer ýüzünde peýda bolandygyny anykladylar. Bu barada Buffalo şäherindäki Amerikan uniwersitetiniň metbugat gullugyna salgylanýan TASS...

düýn 18:04
12535

Ýene 5 ýyldan Ýere asteroid ýakynlaşar. Biz ony adaty göz bilen hem görüp bileris

2029-njy ýylyň 13-nji aprelinde äpet Apofis asteroidi Ýere 32 000 kilometrden hem golaý aralykdan uçup geçer - bu Ýerden Aýa çenli uzaklygyň takmynan 1/10 bölegi, ýagny, geostasionar orbitadaky telekommunikasiýa...