Inženerler smartfonyň kamerasy arkaly howply maddalary gözlemegi öwrendiler

  • 01.04.2024 17:57
  • 4050
Inženerler smartfonyň kamerasy arkaly howply maddalary gözlemegi öwrendiler

Günorta Koreýanyň Tegu Kýonbuk Ylym we tehnologiýalar institutynyň alymlary daşky gurşawdaky howply himiki maddalary ýüze çykarmak tehnologiýasyny işläp düzdüler. Bu usul datçikleriň reňkini seljermek üçin adaty smartfon kamerasyny ulanmagy göz öňünde tutýar.

Topar datçikleri metal-organiki çarçuwaly material esasynda düzdi. Enjamlar dürli uçujy organiki birleşmelere (UOS) sezewar bolanda reňkini üýtgedýärler. Olar 14 dürli UOS-nyň biri bilen galtaşanda dürli reňklerde bolýan alty dürli erginiň kömegi bilen döredildi.
Gözlegçiler ykjam telefonynyň kömegi bilen reňk üýtgemelerini seljerip, ýörite enjamlar bolmazdan tanamak kyn bolan zyýanly birleşmeleriň pes konsentrasiýalaryny hil we mukdar taýdan kesgitläp bildiler.
Bilermenleriň bellemegine görä, datçikler daşky gurşawyň hapalanmagyny kesgitlemek we gazyň syzmagynyň öňüni almak ýaly dürli maksatlar üçin ulanylyp bilner.
Taslamany döredijileriň pikiriçe, olaryň tehnologiýasyny gaz syzyşlaryny ýüze çykarmakdan başlap, adam tarapyndan döredilen betbagtçylyklaryň we hatda terrorçylykly hüjümleriň öňüni almakda giňden peýdalanmak mümkinçiligi bar.


düýn 09:46
3316

18-nji maýda Aşgabatda Magtymguly Pyraga bagyşlanan halkara ylmy maslahat geçiriler

18-nji maýda Aşgabatda «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» atly halkara ylmy maslahat geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow döwlet Baştutanyna hasabat berdi. Bellenilişi...

düýn 09:41
9047

Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik işler dowam edýär

Häzirki wagtda Taryhy we medeni ýadygärlikleri goramak, öwrenmek hem-de rejelemek baradaky milli müdirligiň ylmy ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda ýerleşýän taryhy-medeni ýadygärliklerde arheologik...

12.04.2024 12:16
1899

Max Space başlangyjy ilkinji çişirilen moduly 2025-nji ýylda orbita çykarar

Amerikanyň Max Space başlangyjy indiki ýyl ilkinji çişirilýän moduly orbita çykarmagy meýilleşdirýär diýip, Space News habar berýär. Ilkinji Max Space 20 moduly eplengi ýagdaýda 2 kub metre eýe bolar, ýöne orbitada...

12.04.2024 12:14
20630

Awstraliýanyň jümmüşinde gaty seýrek duşýan haýwan surata düşürildi

Günbatar Awstraliýada reýnjerler alymlaryň gaty az bilýän süýdemdirijisi bolan torbaly demirgazyk körsyçanyny (Notoryctes caurinus) surata düşürdiler diýip, BBC habar berýär. Gözlegçiler planetada bu haýwanlaryň...