CHP Türkiýedäki ýerli häkimiýet edaralarynyň saýlawlarynda Ärdoganyň partiýasyndan öňe geçdi

  • 01.04.2024 13:11
  • 15480
CHP Türkiýedäki ýerli häkimiýet edaralarynyň saýlawlarynda Ärdoganyň partiýasyndan öňe geçdi

Türkiýede geçirilen ýerli häkimiýet edaralarynyň saýlawlarynda oppozision Respublikan halk partiýasy (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) dolandyryjy Adalat we galkynyş partiýasyndan (Adalet ve Kalkynma Partisi, AKP) öňe geçdi. Daily Sabah tarapyndan neşir edilen saýlaw uçastoklarynyň teswirnamalarynyň 99,82%-i gaýtadan işlenenden soň, CHP jemi 37,74%, AKP 35,49% ses aldy.

Hususan-da, häkimiýetdäki partiýa Stambulda, Ankarada, Antalýada we Izmirde ýeňildi, oňa 11 metropoliýa şäherde we 12 welaýat merkezinde ses berdiler. CHP-dn metropoliýa derejeli şäherleriň 30 häkiminiň 15-si we sebit merkezleriniň häkimleriniň 21-si saýlandy. Hususan-da, ilatyň sany boýunça ýurduň iň uly megapolisi bolan Stambulyň häkimi wezipesine saýlawlarda ýurduň Prezidentiniň partiýasy tarapyndan hödürlenen öňki şäherleşme ministri Murat Kurum oppozisiýanyň dalaşgäri Ekrem Imamogludan ýeňildi.
Üç metropoliýa şäherde we ýedi welaýat merkezinde Dem parti partiýasy ýeňiji boldy, olar esasan Türkiýäniň günorta-gündogaryndaky sebitlerdir.
Adalat we galkynyş partiýasynyň soňky 20 ýylda ýerli saýlawlarda iň ýaramaz netijäni görkezendigi bellenilýär. 2019-njy ýylyň mart aýynda geçirilen ýerli saýlawlarda Adalat we galkynyş partiýasy jemi 44,33%, CHP  bolsa 30,12% ses alypdy.
AKP-niň ýolbaşçysy Türkiýäniň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan partiýasynyň ýeňilendigini boýun aldy we ses berişligiň netijelerine garamazdan, saýlawlaryň ýeňijisiniň «demokratiýadygyny, milli erkdigini we syýasy garaýyşlaryna garamazdan, ähli 85 million adamdygyny», çünki Türkiýäniň her bir ýaşaýjysynyň ses bermek hukugyndan peýdalanyp,  bilendigini aýtdy diýip, TRT Haber habar berýär.
Prezident öz partiýasynyň saýlawlaryň netijelerini öz-özüni tankytlamak arkaly seljerjekdigini we saýlawçylaryň isleglerini göz öňünde tutmak üçin çäreleri görjekdigini sözüniň üstüne goşdy.


düýn 20:22
3545

TÜRKSOÝ Ankarada Magtymguly Pyragy ýylynyň maksatnamasyny açdy

18-19-njy aprelde TÜRKSOÝ-nyň howandarlygynda Türkmenistandaky Änew şäheriniň 2024-nji ýylda «Türki dünýäsiniň medeni paýtagty» diýlip yglan edilmegine, şeýle hem Gündogaryň akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň...

düýn 11:10
12779

Türkmenistanda Mejlisden möhletinden öň çykyp giden deputatlaryň ornuna saýlawlar bellenildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy D.Gulmanowa Türkmenistanyň Mejlisiniň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň saýlaw okruglary boýunça saýlawlary bellemek hakynda Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, saýlawlar...

10.04.2024 23:02
11527

Gurbanguly Berdimuhamedow Rejep Taýyp Ärdogan bilen telefon arkaly söhbetdeş boldy

Şu gün, 10-njy aprelde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň...

09.04.2024 06:12
3625

Serdar Berdimuhamedow Slowakiýanyň saýlanan Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow jenap Peter Pellegrinä Slowakiýa Respublikasynyň Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazanmagy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaglaryny iberdi. Döwlet Baştutany şu mümkinçilikden peýdalanyp...