Serdar Berdimuhamedow “Parahat – 7-de” 864 hojalyga niýetlenen ýaşaýyş jaýlaryny gurmak teklibini goldady

  • 30.03.2024 08:54
  • 16725
Serdar Berdimuhamedow “Parahat – 7-de” 864 hojalyga niýetlenen ýaşaýyş jaýlaryny gurmak teklibini goldady

Aşgabatda “Parahat — 7” ýaşaýyş toplumynda 864 hojalyga niýetlenen 20 sany 9 gatly nobatdaky döwrebap ýaşaýyş jaýlary, 720 orunlyk umumybilim berýän mekdep, seýilgäh we awtomobil ýollary gurlar. Degişli teklibi 29-njy martda Hökümet mejlisiniň barşynda Prezident Serdar Berdimuhamedow goldady.

Mejlisiň barşynda wise-premýer B.Annamämmedowyň bellemegine görä, “Türkmenistanyň Prezidentiniň ýurdumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş- ykdysady taýdan ösdürmegiň Maksatnamasyny” ýerine ýetirmegiň çäklerinde “Parahat — 7” ýaşaýyş toplumynda 20 sany 9 gatly döwrebap ýaşaýyş jaýyny, 720 orunlyk umumybilim berýän mekdebi, seýilgähi we awtomobil ýollaryny gurmak meýilleşdirilýär.


düýn 23:45
23

Mejlisiň deputatlygyna dalaşgärleriň saýlawçylar bilen duşuşyklary dowam edýär

Türkmenistanda Aşgabat şäheriniň 1-nji «Garaşsyzlyk», 2-nji «Bitaraplyk» we 6-njy «Köpetdag» saýlaw okruglary boýunça Mejlisiň möhletinden öň çykyp giden deputatlarynyň ýerine geçiriljek saýlawlara işjeň taýýarlyk...

düýn 15:59
7509

Türkmenistanda eýýäm 1 million tonnadan gowrak ak bugdaý tabşyryldy

Türkmen daýhanlary häzire çenli 1 million tonnadan gowrak ak bugdaýy Watan harmanyna tabşyrdylar. Bu barada Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň...

düýn 15:49
6237

Gurbanguly Berdimuhamedow Ruhabat galla önümleri önümçilik toplumyna baryp gördi

24-nji iýunda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedow Aşgabat boýunça iş saparyny amala aşyryp, şäheriň eteginde ýerleşýän “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşiginiň Ruhabat galla önümleri önümçilik...

düýn 15:24
1821

Serdar Berdimuhamedow Surinam Respublikasynyň Prezidentini gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan, şeýle hem hut öz adyndan Surinam Respublikasynyň Prezidenti Çandrikapersad Santohä Türkmenistan bilen Surinam Respublikasynyň arasynda...