Şwarseneggere kardiostimulýator oturdyldy

  • 26.03.2024 15:46
  • 42593
Şwarseneggere kardiostimulýator oturdyldy

Meşhur aktýor we Kaliforniýanyň öňki gubernatory, 76 ýaşly Arnold Şwarseneggere kardiostimulýator oturdyldy. Bu barada ol Arnold’s Pump Club podkastynda habar berdi diýip, Daily Mail ýazýar.

Şwarsenegger öz habarynda geçen duşenbe güni operasiýa geçirendigini, oňa kardiostimulýator oturdylandygyny aýtdy we özüni gowy duýýandygyny sözüniň üstüne goşdy.
Ol operasiýadan dört günden soň daşky gurşawy goramak boýunça geçirilen uly çärä gatnaşdy. Aktýor bu barada gürrüňi gozgamak islemeýändigini belledi.

“Bu barada gürlemegiň Awstriýadaky terbiýäme ters gelýändigini aýtmak gerek, sebäbi bu ýerde hiç kim hiç haçan lukmançylyk näsazlyklary barada aýtmaýar. Saglygyň bilen bagly ähli zady özüňde saklamaly”.

Şeýle-de, Şwarsenegger dört ýyl mundan ozal köpçülikde ýürek klapanynyň çalşylandygy barada aýdanda, ýürek keselli adamlardan köp sanly habarlary alandygyny aýtdy.

“Adamlar öz göreldäm bilen olary göreşe ruhlandyrandygym üçin minnetdarlyk bildirdiler” – diýip, Şwarsenegger aýtdy.

Ýürek şikesi bilen doglan aktýor öň üç operasiýa geçirdi, netijede onuň klapanlary çalşyldy. Bu operasiýalaryň soňkusy 2020-nji ýylda boldy.


29.05.2024 18:51
8172

Ýel uniwersitetiniň barlagy: köp çagaly ene-atalaryň beýnisi juwanlygyny uzak saklap galýar

Ýel uniwersitetiniň ylmy barlagçylary maşgalanyň ululygy (adam sany göz öňünde tutulýar) bilen ene-atanyň akyl saglygynyň arasynda baglanyşyk tapdylar. Görlüp oturylsa, köp çagaly adamlaryň beýnisi az çagalylaryňka...

01.05.2024 18:18
6073

Philips kemçilikli uky enjamy üçin müşderilerine 1,1 milliard dollar tölär

Niderlandlaryň lukmançylyk enjamlaryny öndürýän Philips kompaniýasy ABŞ-da saglyga zyýan ýetirmekde nägileligini bildiren ýüzlerçe adamyň talap-arzasyny kanagatlandyrmak üçin 1,1 milliard dollar sarp etjekdigini...

25.03.2024 14:22
13976

Gündäki partlamalar Ýerde güýçli magnit hadysasyna getirdi

Ýerde G4 derejeli güýçli magnit hadysasy hasaba alynýar. Bu barada Russiýanyň Amaly geofizika institutyna salgylanyp, TASS habar berýär. Magnit hadysasynyň sebäbi Gündäki 13 partlama boldy, şolaryň biri X ýokary...

23.03.2024 20:56
19815

Uelsiň şa zenany Keýt Middltona rak kesel kesgidi goýuldy

Uelsiň şa zenany Keýt Middlton rak kesel kesgidi goýlandan soň, öňüni alyş himiýa terapiýasyndan geçýändigini mälim etdi diýip, Bi-Bi-Si habar berýär. Bu howply täze döreme ýanwar aýynda şa zenanynyň garnyna edilen...