Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri telefon arkaly gepleşik geçirdiler

  • 26.03.2024 13:11
  • 5821
Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri telefon arkaly gepleşik geçirdiler

25-nji martda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen onuň özbek kärdeşi Bagtyýar Saidowyň arasynda telefon arkaly gepleşik geçirildi.

Taraplar iki ýurduň arasyndaky çuňňur strategiki hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de giňeltmäge aýratyn üns berdiler.
Söhbetdeşligiň dowamynda diplomatlar 2024-nji ýyl üçin baý mazmunly iş meýilnamasyny, şeýle-de halkara institutlarynyň çäklerindäki hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşdylar.
Şol gün Bagtyýar Saidow Türkmenistanyň ilçisi Şadurdy Meredow bilen ýüzbe-ýüz görnüşde gepleşikleri dowam etdirdi.
Duşuşygyň dowamynda taraplar ikitaraplaýyn we sebitleýin gün tertibiniň birnäçe temasyny ara alyp maslahatlaşdylar we iki ýurduň arasynda öň gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişine, şeýle-de geljekki bilelikdäki çärelere seretdiler.


şu gün 18:12
861

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň daşary işler ministrleri 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar. Bu barada Özbegistanyň daşary syýasat edarasynda habar berildi. “15-nji aprelde Daşkentde “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky...

şu gün 14:52
2689

Aşgabatda DÝHG-niň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maslahatynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi...

şu gün 14:37
2413

Türkmenistan ekologiýa ulgamynda birnäçe täze başlangyçlary işläp düzdi

12-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amala aşyrylýan...

şu gün 09:31
1984

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi...