Çalik Enerji Türkmenistanda elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin 586 mln ýewro möçberinde maliýe kepilligini aldy

  • 27.03.2024 14:32
  • 24174
Çalik Enerji Türkmenistanda elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin 586 mln ýewro möçberinde maliýe kepilligini aldy

Türkiýäniň Çalik Enerji energetika kompaniýasy Türkmenistanda kuwwaty 1,574 MWt bolan birleşdirilen aýlaw elektrik stansiýasynyň gurluşygy üçin Germaniýanyň «Commerzbank» bankyndan we Şweýsariýanyň Eksport Karz Agentliginden (ECA) 586 million ýewro möçberinde maliýe kepilligini aldy. Bu barada Global Trade Review habar berýär.

Elektrik stansiýasynyň gurluşygy 40 aý dowam eder. «Commerzbank» Çalyk Enerjiniň adyndan Türkmenistanyň döwlet energetika kompaniýasy bolan bähbit görüjä şertnama obligasiýalaryny berer.
Şweýsariýanyň eksport töwekgelçiliklerini ätiýaçlandyryş (Serv) umumy enjam bahasynyň takmynan ýarysyny öz içine alýan kepillik bermek arkaly Şweýsariýadan elektrik enjamlarynyň eksportyny goldaýar.
2023-nji ýylyň 28-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararyna layýklykda, Energetika ministrliginiň «Türkmenenergo» döwlet elektroenergetika korporasiýasyna Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda kuwwatlylygy 1574 megawatt bolan utgaşykly dolanyşykda işleýän elektrik stansiýasyny we ony energoulgama birikdirmek üçin gerek bolan elektrik geçiriji ulgamlary gurmak hem-de bar bolan döwlet elektrik stansiýalary üçin zerur bolan ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak barada Türkiýe Respublikasynyň «Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.» kompaniýasy bilen şertnama baglaşmaga ygtyýar berildi.


şu gün 18:12
861

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň daşary işler ministrleri 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar. Bu barada Özbegistanyň daşary syýasat edarasynda habar berildi. “15-nji aprelde Daşkentde “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky...

şu gün 14:52
3656

Aşgabatda DÝHG-niň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maslahatynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi...

şu gün 14:37
2413

Türkmenistan ekologiýa ulgamynda birnäçe täze başlangyçlary işläp düzdi

12-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amala aşyrylýan...

şu gün 09:31
2167

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi...