Stiw Jobsuň goly bolan wizitka auksionda rekord baha satyldy

  • 24.03.2024 18:10
  • 10753
Stiw Jobsuň goly bolan wizitka auksionda rekord baha satyldy

Bostonyň RR Auction auksionynyň maglumatlaryna görä, Stiw Jobsuň goly bolan seýrek Apple Computer wizit kartoçkasy auksionda 181 183 dollara satyldy. Bu gol çekilen wizit kartoçka üçin rekord bahadyr diýip, gagadget.com belleýär.

Bu wizitka 40 ýyldan gowrak wagt bolup, ol 1983-nji ýyl bilen senelenýär. Onda Apple-iň köne alty reňkli logotipi şekillendirilen, şeýle-de kompaniýanyň öňki salgysy görkezilen: Kaliforniýanyň Kupertino şäherindäki 10945 Bandley Drive. Jobs Apple-iň müdirler geňeşiniň başlygy hökmünde görkezilýär.
Stiw Jobs karýerasynyň dowamynda öz goluny seýrek ýagdaýda “paýlapdyr”, şonuň üçin onuň goluny saklaýan predmetler, köplenç, uly mukdara satylýar.
Öň, biz Stiw Jobsuň wizitkasynyň taryhda iň gymmat wizit kartoçkasy bolandygyny habar beripdik.


şu gün 19:46
3347

Apple Watch hammamda ýykylyp, huşuny ýitiren nýu-ýorkly adamyň janyny halas etdi

49 ýaşly nýu-ýorkly Erik Zollinger Apple Watch öz janyny halas etdi diýip hasaplaýar. Bu barada ol New-York Post neşirine gürrüň beripdir diýip, gazeta.ru ýazýar. Şu ýylyň mart aýynda gozgalmaýan emläk dellaly...

şu gün 13:20
5488

40 dollara iPhone üçin goşmaça düwmeli akylly daşlyk çykaryldy

BANG! CASE - iPhone üçin programmirläp bolýan düwmeli  dünýäde ilkinji daşlyk hödürlendi diýip, 9to5toys-a salgylanýan Mail.ru habar berýär. Kuwwat düwmesiniň aşagynda ýerleşýän bu düwme smartfonyňyzda dürli hereketleri...

şu gün 11:31
8709

Ýaponiýaly adam 24 sagadyň dowamynda 9 müňe golaý gezek turnikden çekip, dünýä rekordyny goýdy

Ýaponiýaly Kenta Adaçi 24 sagadyň dowamynda 8 940 gezek turnikde çekip, täze dünýä rekordyny goýdy. Ginnesiň rekordlar kitabynyň resmi web sahypasyna salgylanýan RG.ru-nyň ýazmagyna görä, bu öňki rekord eýesi awstraliýaly...

17.04.2024 12:55
6617

Trust Wallet: iPhone-da döwmek üçin howply gowşaklyk tapyldy

iPhone-da betpäl adamlara gurluşy iMessage arkaly döwmäge mümkinçilik berýän howply gowşaklyk tapyldy. Eksploýt ulanyjydan hiç hili hereketi, hatda şübheli salgylanmalara geçmegi-de talap etmeýär diýip, Mail.ru...