Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasynyň 3 ýyllygy mynasybetli çäreler geçiriler

  • 24.03.2024 07:26
  • 11876
Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky haýyr-sahawat gaznasynyň 3 ýyllygy mynasybetli çäreler geçiriler

29-njy martda Arkadag şäherinde Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilmeginiň üç ýyllygy mynasybetli giň gerimli çäreler geçiriler. Bu barada 23-nji martda türkmen halkynyň Milli Lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň Arkadag şäherine saparynyň barşynda geçiren iş maslahatynda aýdyldy.

Iş maslahatynyň dowamynda Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň döredilmeginiň üç ýyllygy mynasybetli geçiriljek çäreler barada habar berildi. Şeýle hem Gaznanyň serişdeleriniň hasabyna dünýäniň dürli ýurtlarynda tebigy betbagtçylyklardan ejir çeken çagalara ynsanperwer kömegiň iberilendigi aýdyldy.
Gurbanguly Berdimuhamedow türkmenistanlylaryň, aýratyn hem çagalaryň saglygy barada aladanyň döwletiň esasy üns merkezinde durýandygyna üns çekip, bu ugurda alnyp barylýan işleriň we berilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň halkara ülňülerine laýyk gelmelidigi barada belledi. Lukmanlaryň hünär derejelerini yzygiderli kämilleşdirmäge hemişe ähmiýet berilmelidigine üns çekildi.
Çagalar barada alada dogrusynda durup geçirip, Gurbanguly Berdimuhamedow bejergi alýan çagalaryň arasynda döredijilik bäsleşikleriniň geçirilmeginiň we olary höweslendirmegiň möhümligini nygtady. Hususan-da, çagalaryň arasynda surat bäsleşigini guramak we çekilen suratlary Gaznanyň muzeýinde ýerleşdirmek maksadalaýyk bolar diýip, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy aýtdy.


düýn 16:46
4639

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

düýn 16:33
9491

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

düýn 15:43
1560

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

düýn 14:22
6482

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...