Uelsiň şa zenany Keýt Middltona rak kesel kesgidi goýuldy

  • 23.03.2024 20:56
  • 19815
Uelsiň şa zenany Keýt Middltona rak kesel kesgidi goýuldy

Uelsiň şa zenany Keýt Middlton rak kesel kesgidi goýlandan soň, öňüni alyş himiýa terapiýasyndan geçýändigini mälim etdi diýip, Bi-Bi-Si habar berýär.

Bu howply täze döreme ýanwar aýynda şa zenanynyň garnyna edilen operasiýadan soň geçirilen test barlaglarynda ýüze çykaryldy. Rak keseliniň haýsy görnüşidigi barada maglumat berilmedi.
Keýt fewral aýynyň ahyrynda himiýa bejergisine başlady. Ol öz kesel kesgidi we bu ýagdaýa nähili çemeleşýändigi barada wideo habary ýazgy etdi.

"Bu biziň üçin uly sarsgyn boldy we men Uilýam bilen ýaş maşgalamyzyň hatyrasyna öz aramyzda munuň hötdesinden gelmäge çalyşýarys we elimizden gelenini edýäris" – diýip, şa zenany gürrüň berdi.

Şeýle hem, ýagdaýy çagalaryna - Jorja, Şarlotta we Luiýe düşündirmek üçin özüne we adamsyna wagt gerekdigini aýtdy.

"Men olara özümiň sagdyndygymy we günsaýyn güýçlenýändigimi, aňymda, bedenimde we ruhumda sagalmaga kömek etjek zatlara ünsi jemländigimi aýtdym" –diýip, Keýt nygtady.

Operasiýadan soň Keýt köpçülige çykmasyny goýdy, munuň özi köp myş-myşlaryň döremegine sebäp boldy. Şa zenanyň iňlis şa maşgalasynda rak keseline duçar bolan ilkinji adam däldigini bellemelidiris. Şa Çarlz III-e hem başga bir lukmançylyk barlaglary wagtynda howply çiş bar diýip kesel kesgidi goýlupdy. Şondan soň ol hem köpçüligiň arasyna çykmasyny seýrekledipdi.


21.06.2024 12:41
16208

Britaniýanyň ýaşaýjysy galtak arabasynyň tizligini sagatda 84 km-e ýetirip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Britaniýaly Dilan Fillips galtak arabasynyň tizligini sagatda 84,627 km tizlige ýetirip, dünýäde şeýle arabanyň tizlik rekordyny goýdy. Ginnesiň rekordlar kitabynda habar berlişine görä, bu üstünlik Demirgazyk Ýorkşiriň...

21.06.2024 09:16
3276

Ed Şiran ýedinji gezek Beýik Britaniýanyň iň meşhur ýerine ýetirijisi boldy

Britaniýanyň Phonographic Performance Limited (PPL) kompaniýasy 2023-nji ýylyň iň meşhur ýerine ýetirijileriniň reýtingini hödürledi. Soňky dokuz ýylda ýedinji gezek birinji orny Ed Şiran eýeledi diýip, The Guardian...

11.06.2024 06:37
7563

Ed Şiran “wagtyny gözegçilikde  saklamak üçin” 10 ýyl bäri smartfonsyz ýaşaýar

Iňlis aýdymçysy Ed Şiran Therapuss podkastynda 2015-nji ýylda smartfondan ýüz öwürmek kararyna gelendigini gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä, ol yzygiderli habarlardan we ondan gyssagly jogap talap edýän “sms-leşmek...

29.05.2024 18:51
8178

Ýel uniwersitetiniň barlagy: köp çagaly ene-atalaryň beýnisi juwanlygyny uzak saklap galýar

Ýel uniwersitetiniň ylmy barlagçylary maşgalanyň ululygy (adam sany göz öňünde tutulýar) bilen ene-atanyň akyl saglygynyň arasynda baglanyşyk tapdylar. Görlüp oturylsa, köp çagaly adamlaryň beýnisi az çagalylaryňka...