Saud Arabystanynda dünýäde iň uzyn asma howuz gurlar

  • 23.03.2024 11:59
  • 28441
Saud Arabystanynda dünýäde iň uzyn asma howuz gurlar

Saud Arabystanynyň çägini ösdürmek agentligi Neom «Treym» atly täze syýahatçylyk taslamasyny hödürledi. Kompaniýanyň resmi web sahypasyndaky maglumata görä, myhmanhana Akaba aýlagynyň günorta kenaryndaky lagunyň girelgesiniň garşysynda ýerleşer.

250 otaga niýetlenen myhmanhana 450 metrlik asma howuz bilen birleşdirilen iki binadan ybarat bolar. Häzirki wagtda bu dünýädäki iň uzyn gurluşdyr.
Myhmanlar üçin gaýykly sportdan we suwa çümmekden başga-da, fitnes hyzmatlary, spa bejergisi we restoranlar göz öňünde tutular.


düýn 19:18
15738

Saud Arabystany şu ýyl haja gelenleriň sany barada resmi maglumatyny berdi

Düýn, 23-nji iýunda Saud Arabystany Patyşalygy şu ýylky haj möwsümi hakynda maglumat berdi. Saud Arabystanynyň KHBS wekilleri Saglyk ministri Fehd Al-Jelaliniň teleýaýlymdaky çykyşyna salgylanyp, hajylaryň ybadatlaryny...

22.06.2024 16:39
10280

Ýaponiýaly “iň bagtly adam”: Ol 63 ýaprakly şabdar ösdürip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Käbir adamlar dört-bäş ýaprakly şabdaryň (Trifólium) ony tapan adama şowlulyk getirýändigine ynanýarlar. Eger bu şeýle bolsa, onda 63 ýaprakly şabdar ony ösdürip ýetişdiren ýaponiýalyny dünýäde “iň bagtly adama...

21.06.2024 12:41
17250

Britaniýanyň ýaşaýjysy galtak arabasynyň tizligini sagatda 84 km-e ýetirip, Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi

Britaniýaly Dilan Fillips galtak arabasynyň tizligini sagatda 84,627 km tizlige ýetirip, dünýäde şeýle arabanyň tizlik rekordyny goýdy. Ginnesiň rekordlar kitabynda habar berlişine görä, bu üstünlik Demirgazyk Ýorkşiriň...

21.06.2024 09:21
23294

ABŞ-da 6 aýal dogan dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi: olaryň umumy ýaşy – 571 ýaş

Missuri amerikan ştatyndan alty aýal dogan alty erkek doganlaryň we aýal doganlaryň arasynda umumy ýaş boýunça dünýäde iň garry doganlar diýlip ykrar edildi. Olaryň umumy ýaşy 571 ýyl 295 güne barabar diýlip, Ginnesiň...