Russiýada çaga bilen deň ösüp bilýän protez oýlap tapdylar

  • 22.03.2024 23:44
  • 15132
Russiýada çaga bilen deň ösüp bilýän protez oýlap tapdylar

Perm milli gözleg politehniki uniwersitetiniň alymlary wagtyň geçmegi bilen süýnüp bilýän täze protezleri döretdiler. Şeýlelik bilen, çalt ulalmagy sebäpli enjamy ýygy-ýygydan çalyşmaly bolýan çagalar indi protezi has uzak wagtlap geýip biler. Bu mowzuk boýunça ylmy makala «Polymers» žurnalynda çap edildi.

Täze oýlap tanyş auksetika ýaly materiallara esaslanýar. Ozal protez ýasamak üçin ulanylýanlardan tapawutlylykda, olar basyşyň astynda kiçelýärler we dartylanda süýnýärler. Alymlar bu täsire ýörite döredilen öýjükler we ary öýjüklerini ýada salýan tor gurluşy arkaly ýetdiler. Şeýle şekilleriň açyk daralan ýa-da petiklenen arteriýalary giňeltmek we goldamak üçin eýýäm ýörite gurluşlary işläp düzmekde ulanylýandygy mälimdir.
Şeýle materialyň 3D görnüşinde çap edilen modelleriniň deformirlenen nusgalaryň mehaniki hereketini dogry gaýtalaýandygy kesgitlendi.
Perm milli gözleg politehniki uniwersitetiniň hünärmenleriniň döreden bu taslamasy hassalaryň rahatlygyny ýokarlandyrmaga, şeýle hem çagalaryň protezlerini döretmek tehnologiýasyny kämilleşdirmäge kömek eder. Materiallaryň akustiki aýratynlyklaryny has giňişleýin öwrenmek olaryň biolukmançylyk pudagynda ulanylmagyny ep-esli giňelder.


04.06.2024 12:07
1195

OpenAI mekdep okuwçylaryna we talyplara niýetlenen ChatGPT Edu neýroulgamy işe girizdi

OpenAI kompaniýasy ChatGPT Edu atly täze ösüşini hödürledi. GPT-4o modeline esaslanyp döredilen bu neýroset ýörite ylym-bilim ulgamynyň zerurlyklary üçin niýetlenendir. Täze neýrosetiň ylym-bilim mazmunly tekstlere...

04.06.2024 11:37
3648

Rus alymlary hasyllylygy ýokarlandyrjak ýörite bakteriýalary tapdylar

Kazan Federal uniwersitetiniň alymlary oba-hojalyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyryp biljek bakteriýalaryň ştammyny tapdylar. Gürrüň toprak aktinobakteriýalaryna degişli Nocardia mangyaensis NH1 hakynda barýar...

31.05.2024 13:48
4732

Emeli aňly "akylly" gulaklyklar şowhunly märekede diňe bir adamy eşitmäge mümkinçilik berer

Waşington uniwersitetiniň topary daşarky sesleri filtirläp, kesgitli bir adamyň sesini güýçlendirip bilýän emeli aň ulgamyny hödürledi diýip, EurekAlert ýazýar. “Maksatly eşidiş ulgamy” mikrofonlar we bortdaky...

27.05.2024 16:41
6648

Hytaýda Si Szinpiniň ideýalarynyň esasynda tälim alan Chat Xi PT çat-botuny döretdiler

Hytaýyň Döwlet Internet-maglumat kanselýariýasy (CAC) Chat Xi PT atly täze uly dil modelini hödürledi. Oňa Hytaý Halk Respublikasynyň Başlygy Si Szinpiniň işleri we çykyşlary esasynda tälim berlen diýip, döwlet...