Türkmenistan we Belgiýa hyzmatdaşlyk baradaky Ähtnama gol çekdiler

  • 21.03.2024 21:41
  • 4253
Türkmenistan we Belgiýa hyzmatdaşlyk baradaky Ähtnama gol çekdiler

19-njy martda Brýusselde Türkmenistan DIM-iň başlygynyň saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bilen Belgiýa Patyşalygynyň Federal daşary işler, halkara söwda we hyzmatdaşlygyň ösüş gullugynyň arasynda özara düşünişmek hakynda Ähtnama gol çekmek dabarasy geçirildi.

“Şu gün Türkmenistanyň wise-premýeri we daşary işler ministri Raşid Meredow bilen men ikitaraplaýyn gepleşiklerimizi güýçlendirmäge gönükdirilen özara düşünişmek hakyndaky Ähtnama gol çekdik. Barha artýan durnuksyzlyk we düýpli global meseleler bilen ýüzbe-ýüz bolýan dünýäde öňe tarap umumy ýoly kesgitlemek möhümdir” – diýip, Belgiýanyň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy Ýerun Kurman X sosial ulgamynda ýazdy.

Ähtnama şulary göz öňünde tutýar:

  • - Yzygiderli we bir gezeklik maslahatlar;
  • - Institusional özara gatnaşyk;
  • - Maglumatlar bilen paýlaşmak.

Bu çäreler ikitaraplaýyn gatnaşyklarda birnäçe meseleler boýunça hyzmatdaşlygy berkitmäge gönükdirilendir.
Ähtnama gol çekilmegi özara hormata, ynama we özara bähbitli hyzmatdaşlygy giňeltmek islegine esaslanýan türkmen-belgiýa gatnaşyklarynyň ösüşinde täze tapgyry alamatlandyrýar.


şu gün 16:46
1515

Tokioda Türkmenistanyň medeniýet günleri geçirildi

2024-nji ýylyň 12-14-njy iýuny aralygynda Ýaponiýada Türkmenistanyň mediniýet günleri geçirildi. 12-nji iýunda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky Medeniýet günleriniň we «Pähim-paýhas ummany...

şu gün 16:33
2838

Russiýa we Türkmenistan wizalaryň sany boýunça kowidden öňki döwürdäki derejesini dikeltdi

Häzirki wagtda 40 müňden gowrak türkmen talyby Russiýanyň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýar. Bu barada Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi Iwan Wolynkin ORIENT-e beren interwýusynda aýtdy. Diplomat şeýle hem...

şu gün 15:43
666

Türkmenistanyň biržasy geçen hepdäniň geleşikleriniň jemi bahasyny habar berdi

Geçen hepdede Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynyň söwdalarynda geleşikleriň 38-si hasaba alyndy. Daşary ýurt puluna Birleşen Arap Emirlikleriniň, Owganystanyň, Özbegistanyň işewür toparlarynyň wekilleri...

şu gün 14:22
3682

Balkan welaýatynyň ilaty üçin täze awtoulaglaryň 200-si hyzmat edip başlady

Ýaponiýanyň önümi bolan täze «Toyota Coaster» kysymly orta synply, «Toyota Hiace» kysymly kiçi synply awtobuslaryň jemi 200 sanysy Balkan welaýatynyň ilatyna hyzmat edip başlady. Täze ulaglar şäherara we şäherýaka...