Hytaýly alymlar howada “köpelmäge” ukyply dronlary döretdiler

  • 21.03.2024 06:18
  • 10886
Hytaýly alymlar howada “köpelmäge” ukyply dronlary döretdiler

Nankin aeronawtika we astronawtika uniwersitetiniň alymlary uçuş wagty birnäçe kiçi aýry-aýry dronlara bölünip bilýän dronlary işläp düzdüler. Klýon tohumlarynyň gurluşyndan ruhlanan innowasion tehnologiýa dolandyryjysyz awiasiýa pudagyna uly täsir edip biler diýip, ixbt.com belleýär.

Taslama professor Şi Žiweý we onuň topary ýolbaşçylyk etdi. Olar netijeli sürüjisiz ulgamlary döretmekde kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz boldular. Netijede, olaryň ünsi göteriji güýji we ýele durnuklylygy üpjün edýän klýon tohumlarynyň gurluşyna gönükdirildi.
Gözlegleriň netijesinde howada iki, üç ýa-da hatda alty özbaşdak dronlara bölünmäge ukyply dronlary döretmek başartdy.
Häzirki wagtda “köpelýän” dronlaryň tizligi bazardaky iň çalt modeller bilen bäsleşip bilmese-de, alymlar tehnologiýanyň geljegine uly ynam bildirýärler we ony hasam kämilleşdirmegi meýilleşdirýärler.


düýn 12:16
1445

Max Space başlangyjy ilkinji çişirilen moduly 2025-nji ýylda orbita çykarar

Amerikanyň Max Space başlangyjy indiki ýyl ilkinji çişirilýän moduly orbita çykarmagy meýilleşdirýär diýip, Space News habar berýär. Ilkinji Max Space 20 moduly eplengi ýagdaýda 2 kub metre eýe bolar, ýöne orbitada...

düýn 12:14
14545

Awstraliýanyň jümmüşinde gaty seýrek duşýan haýwan surata düşürildi

Günbatar Awstraliýada reýnjerler alymlaryň gaty az bilýän süýdemdirijisi bolan torbaly demirgazyk körsyçanyny (Notoryctes caurinus) surata düşürdiler diýip, BBC habar berýär. Gözlegçiler planetada bu haýwanlaryň...

11.04.2024 07:56
5166

Adam beýnisinden 2000 esse güýçli bolan Deep South superkompýuteri aprel aýynda işe giriziler

2024-nji ýylyň aprel aýynda Awstraliýanyň Halkara neýromorf ulgamlar merkezi neýromorf hasaplaýyş pudagynda rewolýusion ädim boljak Deep South superkompýuterini işe girizmegi meýilleşdirýär. Bu barada gizmochina...

10.04.2024 22:50
11967

Amerikaly alymlar täze bagry gönüden-göni näsagyň içinde ösdürip başladylar

Amerikan biotehnologiýa kompaniýasy LyGenesis adam bedeniniň içinde bagyr ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik berýän synag terapiýasynyň ikinji tapgyrynyň başlanandygyny habar berdi. Bu barada “New Scientist” neşiri...