Türkmenistanyň Gyrgyzystandaky ilçisi energetika ministri bilen duşuşdy

  • 20.03.2024 13:03
  • 2131
Türkmenistanyň Gyrgyzystandaky ilçisi energetika ministri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Gyrgyzystandaky ilçisi N.Gollyýew Respublikanyň Energetika ministrliginiň ýolbaşçysy T.Ibraýew bilen duşuşdy. Duşuşyk 14-nji martda Bişkekde geçirildi diýip, Türkmenistanyň DIm-i habar berýär.

Taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň oňyn depginini nygtadylar we energetika hem-de söwda ulgamlarynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmäge gyzyklanma bildirdiler. Duşuşygyň barşynda nebitgaz ulgamynda geljegi uly taslamalar barada pikir alşyldy. Iki ýurduň arasynda söwda dolanyşygyny artdyrmak meselesine aýratyn üns berildi.
T.Ibraýew 2 müň tonna suwuklandyrylan tebigy gaz möçberinde Gyrgyzystana iberen ynsanperwer kömegi üçin Türkmenistanyň Prezidentine we Halk Maslahatynyň Başlygyna minnetdarlyk bildirdi.


şu gün 22:34
53

“Kawasaki” kompaniýasy “Marykarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmakda kömek eder

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodyny bökdençsiz işletmek üçin Ýaponiýanyň «Kawasaki»  kompaniýasy bilen gönümel hyzmatdaşlyk ýola goýlar. Bu barada 19-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde...

şu gün 21:18
991

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin  niýetlenen “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan bu ulgamlaryň mümkinçilikleri...

şu gün 15:38
2255

Aşgabatda DÝHG döwletleriniň degişli wekilleriniň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady

Şu gün, 19-njy aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar...

şu gün 14:03
1662

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynda durnukly ulag ulgamy boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

17-nji aprelde BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...