Türkmen ilçisi Kataryň ylym we tehnologiýalar uniwersitetiniň rektory bilen duşuşdy

  • 20.03.2024 12:54
  • 1764
Türkmen ilçisi Kataryň ylym we tehnologiýalar uniwersitetiniň rektory bilen duşuşdy

17-nji martda Türkmenistanyň DOhadaky ilçisi M.Seýitmämmedow Kataryň ylym we tehnologiýalar uniwersitetiniň rektory Salem Al Nuaými bilen duşuşdy diýip, Türkmenistanyň DIM-i habar berýär.

Taraplar ylym ulgamynda hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça bilelikdäki ädimlere garadylar, şeýle hem ýakynda Katara iş saparyny amala aşyran Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň wekilleriniň duşuşygynyň netijelerini maslahatlaşdylar.
Duşuşygyň ahyrynda taraplar 2024-nji ýylda Türkmenistanda bolşy ýaly, Katarda geçirilýän halkara ylmy maslahatlara we olimpiadalara gatnaşmagyny tassykladylar.


şu gün 18:12
861

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň daşary işler ministrleri 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar. Bu barada Özbegistanyň daşary syýasat edarasynda habar berildi. “15-nji aprelde Daşkentde “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky...

şu gün 14:52
2689

Aşgabatda DÝHG-niň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maslahatynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi...

şu gün 14:37
1861

Türkmenistan ekologiýa ulgamynda birnäçe täze başlangyçlary işläp düzdi

12-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amala aşyrylýan...

şu gün 09:31
1984

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi...