Ilon Mask Starship-den alnan suratlary paýlaşdy

  • 18.03.2024 14:36
  • 11839
Ilon Mask Starship-den alnan suratlary paýlaşdy

Ilon Mask Starship kosmos gämisi uçurylanda onuň üstünden düşürilen suratlary paýlaşdy. Bu barada milliarderiň X sosial ulgamyndaky sahypasyna salgylanýan iXBT.com habar berýär.

"Munuň hakyky suratdygyna ynanar ýaly däl" - diýip, Mask suratlaryň birine beren teswirinde aýtdy.
Ilon Maskyň SpaceX kompaniýasynyň üçünji synanyşykda Ýeriň orbitasyna şu wagta çenli gurlan iň uly we iň güýçli kosmos gämisi bolan Starship-i üstünlikli uçurandygyny ýatladýarys. Geljekde ony Ýeriň pes orbitasyna, Aýa we Marsa uçurmak  üçin ulanmak meýilleşdirilýär. 120 metrlik ulgam ilkinji gezek planetanyň daşyndan doly aýlanyp çykdy, ýöne atmosfera girenden soň ýok edildi.
Şeýle hem, Mask uçuş meýdançasynyň diňinde oturdylan kameradan Starship-iň uçurylyşyny görkezýän wideony ýerleşdirdi.
Ýere gonuş wagtynda weýran bolandygyna garamazdan, SpaceX synagy uly üstünlik hasaplaýar. Işläp düzüjiler bu sapar geçen gezekkilerden has köp öňe gidişligiň bolandygyny aýtdylar.


düýn 12:16
1765

Max Space başlangyjy ilkinji çişirilen moduly 2025-nji ýylda orbita çykarar

Amerikanyň Max Space başlangyjy indiki ýyl ilkinji çişirilýän moduly orbita çykarmagy meýilleşdirýär diýip, Space News habar berýär. Ilkinji Max Space 20 moduly eplengi ýagdaýda 2 kub metre eýe bolar, ýöne orbitada...

09.04.2024 14:30
7454

ABŞ emeli hemralaryna göni orbitada ýangyç guýup başlar

ABŞ-nyň Kosmos güýçleri Günorta-Günbatar ylmy-barlag instituty (SwRI) bilen baglaşan şertnamasynyň çäklerinde emeli hemralara orbitada ýangyç guýmak üçin enjam öndürýär diýip, New Atlas habar berýär. Ylalaşygyň...

09.04.2024 13:41
7743

Ilon Mask Tesla robotaksisini 8-nji awgustda tanyşdyrmagy wada berdi

Tesla kompaniýasynyň ýolbaşçysy Ilon Mask Tesla-nyň robotlaşdyrylan taksisiniň tanyşdyryljak senesini yglan etdi diýip, Reuters habar berýär. Mask sosial ulgamdaky sahypasynda: «Tesla-nyň robotakisi 8-nji awgustda...

09.04.2024 05:31
4988

Perseverance alymlaryň “arzuwyny” - Marsyň “kenarýaka topragynyň” nusgasyny aldy

Naked Science-iň habar bermegine görä, Perseverance mars roweri aýratyn ähmiýete eýe bolan Mars topragynyň täze nusgasyny aldy, bu nusga, alymlaryň pikirine görä, ozal gadymy kenaryň bir bölegi bolmagy mümkin....