16-njy martda tutuş Türkmenistan boýunça 595 müň töweregi düýp nahal oturdyldy

  • 18.03.2024 11:33
  • 23835
16-njy martda tutuş Türkmenistan boýunça 595 müň töweregi düýp nahal oturdyldy

16-njy martda ählihalk bag ekmek dabarasynyň barşynda tutuş Türkmenistan boýunça saýaly, pürli, miweli baglaryň we üzüm nahallarynyň 594 müň 892 düýbi oturdyldy. Şeýle hem seýilgähleri, tokaý zolaklaryny arassalamak, abadanlaşdyrmak işleri bilen birlikde, jemi 2 million 376 müň 204 düýp agaja ideg işleri geçirildi diýip, "Türkmenistan" gazetiniň elektron neşiri habar berýär.

Ählihalk bag ekmek möwsüminiň nobatdaky tapgyryna Prezident Serdar Berdimuhamedow Magtymguly Pyragy medeni-seýilgäh toplumynyň ýanyndan badalga berdi.
Soňra Prezident Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň günortasyndaky gözel künjekleriň birinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda ählihalk bag ekmek dabarasynyň geçirilýän ýerine geldi. Konstitusiýa binasy bilen Maslahat köşgüniň aralygyndaky çäkde döredilen seýilgäh zolagynda Türkmenistanyň Prezidenti Halk Maslahatynyň Başlygy bilen bilelikde bag ekmek dabarasyna girişdiler hem-de Arçabil şaýolunyň ugrunda ýakyn geljekde emele geljek tokaý zolagynyň döredilmegine badalga berdiler.
Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow 7 sany bag nahalyny oturtdylar.


düýn 14:29
2199

Aşgabatda ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmegiň strategiýalary maslahatlaşyldy

11-nji aprelde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda «Parahatçylygy ilerletmek: Ýurtlaryň arasynda ynanyşmagy berkitmek boýunça strategiýalary durmuşa geçirmek» atly maslahat...

düýn 14:15
2290

Türkmenistan 2029-njy ýyla çenli BMG-niň Durmuş ösüşi boýunça komissiýasynyň agzalygyna kabul edildi

9-njy aprelde EKOSOS-yň Guramaçylyk sessiýasynyň işiniň çäklerinde Geňeşiň kömekçi edaralaryna saýlawlar geçirildi. Geçirilen saýlawlaryň dowamynda EKOSOS-yň agzalary 2025-2029-njy ýyllar döwri üçin BMG-niň Durmuş...

düýn 08:06
18197

Serdar Berdimuhamedow we Gurbanguly Berdimuhamedow Oleg Kononenko gutlag iberdiler

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň Gahrymany, Kosmos işi boýunça “Roskosmos”...

düýn 07:49
21765

Türkmenistanyň Prezidenti Aşgabat şäheriniň häkimine we orunbasaryna berk käýinç yglan etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Aşgabat şäheriniň häkimi Gandymow Rahym Nurgeldiýewiçe we Aşgabat şäheriniň häkiminiň orunbasary Gurbanow Baýrammyrat Myradowiçe berk käýinç yglan etdi hem-de ýol...