Türkmenistanyň Prezidenti TSTB-niň agzalaryny 16 ýyllyk ýubileýi bilen gutlady

  • 17.03.2024 11:11
  • 10932
Türkmenistanyň Prezidenti TSTB-niň agzalaryny 16 ýyllyk ýubileýi bilen gutlady

Prezident Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 16 ýyllygy mynasybetli sergä hem-de birleşmäniň agzalarynyň maslahatyna gatnaşyjylary gutlady.

Döwlet Baştutany jemi içerki önümiň düzüminde hususy pudagyň paýyny 71,4 göterime ýetirmegi ileri tutulýan möhüm wezipeleriň biri hökmünde kesgitländigini belledi.

"Bu bolsa maýa goýum işjeňligini ýokarlandyrmak bilen, döwrebap kärhanalary döretmekde, ýurdumyzyň içerki bazarynyň bolçulygyny üpjün etmäge we döwletimiziň eksport kuwwatyny artdyrmaga gönükdirilen täze önümçilikleri ýola goýmakda, iş üpjünçiligini ýokarlandyrmakda hususy pudaga möhüm orun berilýändiginiň aýdyň güwäsidir" diýip belledi.


şu gün 22:34
53

“Kawasaki” kompaniýasy “Marykarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmakda kömek eder

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodyny bökdençsiz işletmek üçin Ýaponiýanyň «Kawasaki»  kompaniýasy bilen gönümel hyzmatdaşlyk ýola goýlar. Bu barada 19-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde...

şu gün 21:18
991

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin  niýetlenen “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan bu ulgamlaryň mümkinçilikleri...

şu gün 15:38
1882

Aşgabatda DÝHG döwletleriniň degişli wekilleriniň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady

Şu gün, 19-njy aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar...

şu gün 14:03
1662

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynda durnukly ulag ulgamy boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

17-nji aprelde BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...