Toyota zähmet haklaryny soňky 25 ýylda rekord derejede ýokarlandyrar

  • 15.03.2024 06:19
  • 9587
Toyota zähmet haklaryny soňky 25 ýylda rekord derejede ýokarlandyrar

Ýaponiýanyň Toyota awtokonserni zähmet haklarynyň 28,4 müň ýena ($193) ýokarlandyrylýandygyny habar berdi – bu soňky 25 ýylda iň uly ýokarlandyrmadyr. Mundan başga-da, kompaniýa işgärlere rekord derejede ýokary bonuslary tölär. Toyota bu barada Ýaponiýanyň birnäçe uly kompaniýalary bilen kärdeşler arkalaşyklarynyň arasynda geçirilen ýyllyk gepleşikleriniň netijesinde aýtdy diýip, kommersant.ru habar berýär.

Toyota bu gepleşiklerde kompaniýalaryň arasynda resmi däl lider hasaplanýar. Gepleşiklere beýlekiler bilen bir hatarda Panasonic, Nippon Steel, Nissan we ş.m. gatnaşýar. Bu kompaniýalar hem zähmet haklarynyň ýokarlandyrylýandygyny yglan etdiler. 
Kompaniýalaryň bu karary, öz gezeginde, ykdysady ösüşi ýokarlandyrjak sarp ediji çykdajylarynyň artmagyna ýardam edip biler. Şeýle-de, bu Ýaponiýanyň Bankynyň pul-karz syýasatyny üýtgetmek üçin zerur şertleriň biri bolan inflýasiýanyň ýokarlanmagyna getirip biler. Zähmet haklarynyň ýokarlandyrylmagy işçileriň sosial hal-ýagdaýyny gowulandyryp, ilatyň pes girdejili gatlagynyň arasynda garyplygyň derejesini hem azaldyp biler.
Hünärmenleriň belleýşi ýaly, köp sanly orta we kiçi kompaniýalaryň hem zehinli işgärleri saklamak we işe çekmek maksady bilen, iri kompaniýalaryň ýörelgesine eýerip, zähmet haklaryny ýokarlandyryp başlamagy mümkin. 


11.04.2024 16:06
7701

Osakadaky EKSPO-2025 sergisinde Türkmenistanyň Milli güni 14-nji aprelde geçiriler

2025-nji ýylda Ýaponiýanyň Osako şäherinde geçjek Bütindünýä sergisiniň (EKSPO) guramaçysy bolup çykyş edýän Ýaponiýanyň sergi assosiasiýasy 9-njy aprelde gatnaşyjy ýurtlaryň milli günleriniň tertibini hödürledi...

20.03.2024 13:58
26613

Dünýäniň iň hapa howaly paýtagty yglan edildi

Nýu-Delini hem öz içine alýan Deli şäheriniň paýtagt etraplary dünýäniň iň hapa howaly paýtagty diýlip ykrar edildi we Hindistanyň Begusaraý şäheri bolsa iň hapalanan aglomerasiýa (şäher etekleri bolan şäher) diýlip...

15.03.2024 23:36
5672

Tokioda Türkmen-ýapon kiçi we orta telekeçileriniň işewürler forumy geçiriler

Şu ýylyň 27-nji martynda Ýaponiýanyň Tokio şäherinde Türkmen-ýapon kiçi we orta telekeçileriniň işewürler forumyny geçirmek meýilleşdirilýär. Foruma görülýän taýýarlyk barada wise-premýer B.Atdaýew döwlet Baştutanyna...

23.02.2024 15:58
5757

Türkmenistanyň Prezidenti we Halk Maslahatynyň Başlygy Ýaponiýanyň Imperatoryny gutladylar

Prezident Serdar Berdimuhamedow we türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito Ýaponiýanyň milli baýramy hem-de Onuň Alyjenabynyň...