Türkmenistanyň ilçisi Özbegistanyň Ýokary bilim, ylym we innowasiýalar ministri bilen duşuşdy

  • 14.03.2024 22:28
  • 6000
Türkmenistanyň ilçisi Özbegistanyň Ýokary bilim, ylym we innowasiýalar ministri bilen duşuşdy

12-nji martda Türkmenistanyň Özbegistandkay ilçisi Ş.Meredow Özbegistan Respublikasynyň Ýokary bilim, ylym we innowasiýalar ministri K.Şaripow bilen duşuşdy. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berdi.

Duşuşygyň dowamynda taraplar iki ýurduň ylym-bilim ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de giňeldilmegi, şeýle hem ýokary okuw mekdepleriniň arasyndaky gatnaşyklaryny berkitmek bilen bagly meseleleri ara alnyp maslahatlaşdylar.
Şonda Gündogaryň beýik akyldary we türkmen halkynyň nusgawy şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy mynasybetli bilelikdäki çäreleri geçirmek baradaky meýilnamalara jikme-jik seredildi.


düýn 22:34
53

“Kawasaki” kompaniýasy “Marykarbamid” zawodyny taslama kuwwatyna çykarmakda kömek eder

«Türkmenhimiýa» döwlet konserniniň «Marykarbamid» zawodyny bökdençsiz işletmek üçin Ýaponiýanyň «Kawasaki»  kompaniýasy bilen gönümel hyzmatdaşlyk ýola goýlar. Bu barada 19-njy aprelde geçirilen Hökümet mejlisinde...

düýn 21:18
3530

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlary ulanyşa giriziler

Türkmenistanda şahsy taraplar üçin  niýetlenen “Internet-bank” we “Mobil-bank” ulgamlaryny ulanyşa girizmek meýilleşdirilýär. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky tarapyndan işlenip taýýarlanan bu ulgamlaryň mümkinçilikleri...

düýn 15:38
2255

Aşgabatda DÝHG döwletleriniň degişli wekilleriniň XXXVIII mejlisi öz işini tamamlady

Şu gün, 19-njy aprelde Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň (DÝHG) agza ýurtlarynyň demir ýol ulaglary edaralarynyň Baş direktorlarynyň (jogapkär wekilleriniň) Maslahatynyň XXXVIII mejlisine gatnaşyjylar...

düýn 14:03
1662

Türkmenistanyň başlangyjy bilen BMG-niň Baş Assambleýasynda durnukly ulag ulgamy boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi

17-nji aprelde BMG-niň Baş Assambleýasynyň mejlisler otagynda Türkmenistan tarapyndan öňe sürlen durnukly ulag ulgamynda hyzmatdaşlyk boýunça Ýokary derejeli mejlis geçirildi diýip, "Türkmenistan: Altyn asyr" elektron...