Apple emeli aň esasly mahabat tehnologiýasyny synagdan geçirýär

  • 14.03.2024 15:50
  • 2453
Apple emeli aň esasly mahabat tehnologiýasyny synagdan geçirýär

Apple mahabat berijileriň uly bolmadyk topary bilen bilelikde täze emeli aň esasly guraly synagdan geçirip başlady, ol App Store-iň haýsy bölümlerine bannerleri goýmalydygyny awtomatiki ýagdaýda kesgitleýär.

Apple-iň emeli aň bilen işleýän guraly Google-yň Performance Max we Meta-nyň Meta's Advantage+ hyzmatlarynyň analogydyr. Ol mahabat berijilere býujetini, bannerleri görkezmegiň we salgylar esasynda oňa girmegiň bahasyny, islenýän tomaşaçylary we mahabat çäresiniň geografiýasyny kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Ondan soň Apple-iň algoritmi App Store-iň bar bolan bölümlerinde iň täsirli mahabat ýerleşdirilmegini awtomatiki usulda kesgitleýär.
Bu başlangyjyň Apple-iň mahabat hyzmatlaryny gowulandyrmak we giňeltmek boýunça has giň meýilnamalarynyň bir bölegidigi bellenilýär. Apple häzirki wagtda App Store-da gözleg bölümindäki bannerleri, gözleg netijeleriniň sahypasyny, teklipler bölümini, programma önümleriniň sahypalaryny we başgalary öz içine alýan dürli mahabat formatlaryny hödürleýär.
Apple-iň bu tehnologiýany App Store-da synagdan geçirip, ony Apple News, Stocks, Sports ýaly özüniň beýleki hyzmatlaryna hem ýaýradyp başlamagyna garaşylýar.


şu gün 16:09
1639

Samsung Galaxy AI rusça “gepläp” başlady. Basym türk dilinde hem geplär

Samsung rus, arap we indoneziýa dilleriniň goldawlaryny goşup, Galaxy AI-niň dil mümkinçiliklerini giňeltdi. Mundan başga-da, emeli aň indi üç sany täze şiwäni: Awstraliýanyň iňlis dilini, kanton dilini (Hytaýyň...

10.04.2024 22:47
2160

Meta emeli aň bilen döredilen mazmunlara bellik goýar

Maý aýyndan başlap Meta amerikan korporasiýasy emeli aň tarapyndan döredilen mazmun üçin ýörite bellik girizýär. Emeli aň mazmunyna bellik kompaniýa degişli Facebook, Threads we Instagram programmalarynda goýlar...

31.03.2024 10:15
7900

Bill Geýts: “Emeli aň geljekde aňsat ýumuşlary bitirip bilmez”

Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjy Bill Geýts emeli aň häzir adam üçin kyn bolan zatlary etmäge ukyply bolsa-da, geljekde aňsat ýumuşlary ýerine ýetirmekde şowsuzlyga uçrar diýip hasaplaýar. Bu barada ol Hindistanyň...

30.03.2024 08:07
7620

Emeli aň suratkeşe Welaskesiň 300 ýyl ozal ýitirilen suratyny dikeltmäge kömek edýär

Suratkeş Fernando Sançes Castilýo Diýego Welaskesiň 1734-nji ýylda ýangynda ýanyp ýok bolan “Moriskleriň kowulmagy” atly kartinasyny täzeden dikeltmek üçin emeli aň ulanýar. 1627-nji ýylda çekilen “Moriskleriň...