Türki Döwletleriň Guramasynyň wekilleri Ahalteke atçylyk toplumy bilen tanyşdylar

  • 13.03.2024 17:12
  • 8962
Türki Döwletleriň Guramasynyň wekilleri Ahalteke atçylyk toplumy bilen tanyşdylar

Türki Döwletleriň Guramasynyň (TDG) Aksakgallar geňeşiniň 15-nji mejlisiniň delegatlary Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Ahalteke atçylyk toplumyna baryp gördüler. Bu barada Türkmenistan Halkara habarlar portaly habar berýär.

Saparyň dowamynda myhmanlar toplumyň infrastrukturasy, şol sanda administratiw we VIP binalar, açyk meýdança, atlary, taýçanaklary saklamak üçin athanalar bilen tanyşdylar.
Wekiliýetlere atlary suwa düşürmek üçin howuzlar, haýwanlaryň saglygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin zerur zatlar bilen üpjün edilen karantin binasy görkezildi. Ahalteke atçylyk toplumy döwrebap talaplara laýyk gelýär we atlary türgenleşdirmek hem ýaryşlara taýýarlamak üçin zerur zatlaryň ählisi bilen üpjün edilendir.
Türkmenistan ahalteke atçylygynyň ykrar edilen merkezi we bu özboluşly tohumyň watanydyr. Türkmenler tarapyndan, takmynan, 5000 ýyl mundan ozal ösdürilip ýetişdirilen ahalteke atlary häzire çenli çydamlylygy, tizligi we ajaýyp ýörişi bilen meşhurdyr. Köp ippolog alymlaryň pikiriçe, ahalteke atlarynyň gany atlaryň häzirki tohumlarynyň köpüsinde bar.


şu gün 18:12
861

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň diplomatlary 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar

Merkezi Aziýanyň we Pars aýlagynyň daşary işler ministrleri 15-nji aprelde Daşkentde ýygnanarlar. Bu barada Özbegistanyň daşary syýasat edarasynda habar berildi. “15-nji aprelde Daşkentde “Merkezi Aziýa – Aýlagdaky...

şu gün 14:52
3656

Aşgabatda DÝHG-niň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň maslahatynyň mejlisi geçiriler

Şu ýylyň 15 — 19-njy apreli aralygynda Aşgabatda Demir ýollaryň hyzmatdaşlygy guramasynyň agza döwletleriniň demir ýol ulaglary edaralarynyň ýolbaşçylarynyň we jogapkär wekilleriniň maslahatynyň 38-nji mejlisi...

şu gün 14:37
2413

Türkmenistan ekologiýa ulgamynda birnäçe täze başlangyçlary işläp düzdi

12-nji aprelde geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer, daşary işler ministri Raşid Meredow Türkmenistanyň daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen ekologiýa ulgamyndaky gatnaşyklaryny ösdürmek üçin amala aşyrylýan...

şu gün 09:31
1984

Türkmenistan maý aýynda Buharestde geçiriljek TIBCO — 2024 halkara sergisine gatnaşar

Türkmenistan 16 — 19-njy maý aralygynda Rumyniýanyň Buharest şäherinde geçiriljek “TIBCO — 2024” halkara sergisine gatnaşar. Bu barada wise-premýer B.Atdaýew 12-nji aprelde Hökümet mejlisiniň barşynda habar berdi...