Taryhda iň kuwwatly Porsche awtomobili resmi taýdan hödürlendi. Onuň güýç gurluşy 1092 at güýjüni berýär

  • 12.03.2024 21:52
  • 8015
Taryhda iň kuwwatly Porsche awtomobili resmi taýdan hödürlendi. Onuň güýç gurluşy 1092 at güýjüni berýär

Porsche taryhda özüniň iň kuwwatly awtomobilini resmi taýdan hödürledi. Ol 1092 at güýjüni berýän elektrik güýç gurluşyna eýe bolan Porsche Taycan Turbo GT boldy diýip, ixbt.com habar berýär.

Bu awtomobil 2,3 sekuntda tizligini sagatda 100 km çenli artdyrýar, onuň iň ýokary tizligi sagatda 290 km barabar. Ýöne Weissach bukjasy bilen awtoulag birneme dinamiki bolýar (2,2 sekuntda sagatda 100 km çenli), iň ýokary tizlik bolsa sagatda 305 km ýetýär.   
Porsche Taycan Turbo GT-de köp detallar karbondan ýerine ýetirilen, şonuň üçin ol Taycan Turbo S-den tas 75 kg ýeňildir. Taycan Turbo GT gowy işlenen işjeň magnit asma we adatdakysyndan diňe bir ýeňil bolman, eýsem tormoz diskleriniň wentilýasiýasyny has gowulandyrýan ýörite 21 dýuýmlyk teker disklerine eýe boldy. Ýeri gelende bellesek, Porsche Taycan Turbo GT karbon-keramiki tormozlary PCCB (Porsche Carbon Ceramic Brake) bilen üpjün edildi, supportlar altynsow reňke boýaldy.
Taycan Turbo GT alty reňkde, şol sanda täze Violet Sky Metallic we Light Blue Metallic reňklerinde elýeterlidir. Alyjylar hatda Taycan logotipiniň reňkini hem saýlap bilerler: ol gök ýa-da gara (öçügsi ýa-da ýalpyldawuk) bolup biler.
Salonda uglerod süýüminden (Weissach bukjasynyň çäklerinde) 18 taraplaýyn sazlanylýan sport oturgyçlary bar.
Ýanwar aýynda Taycan Turbo GT Nýurburgring ýolunyň Demirgazyk halkasy boýunça aýlawy 7 minut 7 sekuntda geçip, elektrik sedanlary üçin rekord goýdy (ol Tesla Model S Plaid-den 17,6 sekunt we Taycan Turbo S-den 26 sekunt tiz boldy). Ýöne rekord resmi hasaba alynmady, sebäbi sürüşe tapgyrlaýyn model däl-de, prototip gatnaşdy. Porsche Taycan Turbo GT ABŞ-da deslapky sargyt üçin elýeterlidir, bahalar 136 müň dollardan başlaýar.


06.03.2024 23:56
3498

Porsche iň kuwwatly Taycan ulagyny döretdi

Tanyşdyryş dabarasynyň öňüsyrasynda Porsche Taycan elektromobiliniň iň kuwwatly nusgasynyň suratyny çykardy. «Ähli döwürleriň iň kuwwatly Taycan-y» Nýurburgringiň Demirgazyk aýlawyny 7 minut 7 sekuntda geçen sport...

25.01.2024 16:57
3988

Porsche şu ýazda “düýbünden täze” Taycan 2025 modelini çykarar

Porsche täzelenen Porsche Taycan-yň tanyşdyrylyş dabarasyny yglan etdi. IXBT.com-yň habar bermegine görä, awtoulag ýazda 2025-nji ýylyň modeli hökmünde hödürlener. Taycan hatarynyň wise-prezidenti Kewin Gik täze...

04.01.2024 15:24
6335

Täze Porsche Taycan Nýurburgring ýolunda Tesla Model S Plaid-den we özünden öňki modelden ýarym minut öňe geçdi

Porsche Taycan-yň täze wersiýasy Nýurburgring ýolunda Tesla Model S Plaid-den 28 sekunt öňürdip, ady rowaýata öwrülen ýolda iň çalt Porsche-leriň biri boldy. Tejribeli synagçy Lars Kern tarapyndan dolandyrylýan...

23.12.2023 16:13
6131

Apple Aston Martin-iň we Porsche-niň mysalynda täze CarPlay ulgamyny görkezdi

Apple kompaniýasy indiki ýyl satuwa çykarjak CarPlay-iň indiki nesliniň tehnologiýasynyň şahsylaşdyrma mümkinçiliklerini görkezdi. Mysal üçin, ulgamy ilkinjileriň hatarynda ulanjak Aston Martin we Porsche markalary...