Niderlandlaryň Eýndhowen şäherinde guralan sergide ýewropa modelleri türkmen lybaslarynyň moda görkezilişini geçirdiler

  • 12.03.2024 13:27
  • 11912
Niderlandlaryň Eýndhowen şäherinde guralan sergide ýewropa modelleri türkmen lybaslarynyň moda görkezilişini geçirdiler

10-njy martda Niderlandlaryň Eýndhowen şäherinde dünýäniň medeni dürlüligini görkezýän çäre - Halkara zenanlar gününe bagyşlanan sergi guraldy. Medeniýetiň we sungatyň bu festiwaly dürli ýurtlaryň sergi diwarlyklaryny birleşdirdi.

Türkmenistanyň Belgiýadaky ilçihanasynyň "Mengli Secrets World Fashion" modalar öýi bilen hyzmatdaşlykda gurnan pawilýony aýratyn ýerde ýerleşdirildi. Niderlanlarda esaslandyrylan bu modalar öýi milli türkmen stilinde lybaslary we şaý-sepleri taýýarlamaga ýöriteleşendir. Bu pawilýon türkmen halkynyň medeni mirasynyň, baý mozaikasynyň hem-de döredijilik däpleriniň özboluşly beýan edilmesi boldy. Görkezilen lybaslar toplumy gaýtalanmajak şaý-sepler, özboluşly saz gurallary bilen birlikde bu ýere gelenleriň ünsüni özüne çekdi.
Türkmenistanda şu ýylyň "Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy" diýlip atlandyrylmagynyň hormatyna çap edilen neşir önümleri hem sergä gelýänlerde uly gyzyklanma döretdi.
Türkmenistanyň ilçisi bu ýere gelenlere milli sergi bölümi bilen tanyşdyrdy we türkmen medeniýetiniň esasy aýratynlyklary barada gürrüň berdi. Şunda Magtymguly Pyragynyň milli medeniýetde eýeleýän ornuna we onuň Gündogaryň ruhy dünýäsine eden täsiri barada giňişleýin durlup geçildi.
Ýewropaly modelleriň türkmen lybaslaryny geýip, bu ýere gelenleriň öňünde görkezmekleri çäräniň aýratyn tolgundyryjy wakasy boldy. Görkezilişiň milli sazlar bilen utgaşmagy bu ýere gelenlerde ýakymly täsirleri galdyrdy we hatda olar türkmen milli sazlarynyň astynda tans hem etdiler.
Eýndhowendäki "Parktheater" teatry türkmen sazlarynyň ýaňlanan, dürli milletiň adamlarynyň bolsa onuň jadyly mukamynyň astynda birleşen, umumy dil tapan ýeri bolup, medeni alyşmanyň we medeni dürlüligi baýram etmegiň täsirli güýjüni görkezdi diýip, ilçihananyň Metbugat gullugy habar berdi.


26.05.2024 20:34
7116

Italiýa Yzzat Gylyjowyň gözi bilen: suratkeşiň Italiýa bagyşlanan eserleriniň sergisi geçirilýär

Döwlet şekillendiriş sungaty muzeýinde Türkmenistanyň halk suratkeşi Yzzat Gylyjowyň eserleriniň sergisi açyldy we türkmen suratkeşiniň Italiýa eden sapary wagtynda alan täsirleri barada gürrüň berildi. Bu barada...

11.10.2023 01:02
54319

«Gurulyş: Osman» türk serialynyň baş gahrymany Burak Ozçiwit Türkmenistana geler

14-15-nji oktýabrda Türkmenistanyň paýtagtynda halkara kino festiwaly geçiriler. Festiwalda dürli ýurtlaryň iň gowy filmleri görkeziler, şol sanda belli aktýorlar we režisýorlar gatnaşar. Şolaryň içinde «Ajaýyp...

11.10.2022 23:09
6343

“Dizaýn — 2022” Aşgabat forumyna daşary ýurtly dizaýnerler hem gatnaşdylar

11-nji oktýabrda günüň ikinji ýarymynda “Dizaýn — 2022” forumy geçirildi. Oňa ýaş we tejribeli binagärler, şäher gurşawynyň dizaýn ulgamynda işleýän hünärmenler, žurnalistler, talyp ýaşlar gatnaşdylar. Duşuşyga...

11.10.2022 13:27
5356

Aşgabatda dizaýn ugurly halkara forumlar geçirilýär: Serdar Berdimuhamedow gatnaşyjylary gutlady

Şu gün Söwda-senagat edarasynda «Dizaýn — 2022» atly Aşgabat forumy we «Araçäksiz dizaýn» atly halkara sergi öz işine başlaýar. Şu mynasybetli Prezident Serdar Berdimuhamedow Gutlag iberdi. Onda Aşgabat şäherini...