Awtobusyň ululygyndaky Ýewropa hemrasy Ýuwaş ummanyna gaçdy

  • 23.02.2024 17:39
  • 15696
Awtobusyň ululygyndaky Ýewropa hemrasy Ýuwaş ummanyna gaçdy

Çarşenbe güni, 21-nji fewralda Ýewropanyň kosmos agentliginiň (EKA) ERS-2 hemrasy tas 30 ýyl orbitada bolanyndan soň Ýere gaýdyp geldi. Zond atmosferadan geçip, Ýuwaş ummanynyň demirgazyk böleginde suwa gitdi. Bu barada EKA-nyň resmi saýtyna salgylanyp, gazeta.ru habar berýär.

Kosmos agentliginiň maglumatlaryna görä, hemranyň bölekleri Alýaska bilen Gawaýi adalarynyň aralygynda Ýuwaş ummanyna gaçmalydy. Agentlik ERS-2 materiallarynyň radioaktiw ýa-da zäherli maddalary saklamaýandygyna ynandyrýar.
ERS-2 kosmosa 1995-nji ýylyň aprel aýynda uçuryldy we 2011-nji ýylyň sentýabr aýyna çenli işledi. Enjam Ýeriň gury ýerleri, buz örtükleri we ummanlary barada maglumat ýygnamak, şeýle-de tebigy betbagtçylyklaryň täsirine gözegçilik etmek üçin işlenip düzüldi. Zonduň öz göwrümi ýolagçy awtobusy bilen deň bolup, agramy 2516 kilogramma barabardy. Ähli ýangyç sarp edilenden soň gäminiň agramy 2294 kilogramma çenli azaldy.
Planetany zond bilen barlamak missiýasy tamamlanandan soň, enjam ýuwaş-ýuwaşdan aşak düşüp başlady we bu tas 13 ýyl dowam etdi. Bu tapgyrda EKA-nyň hünärmenleri hemrany dolandyryp bilmediler, sebäbi onda ýangyç galmady, ähli elektron ulgamlar bolsa öçdi.


17.07.2024 23:33
7864

Jeýms Uebb teleskopyndan täsin surat: “Ýumurtgany goraýan galaktiki pingwin"

“Jeýms Uebb” kosmos teleskopy “Pingwin” we “Ýumurtga” diýlip atlandyrylan iki galaktikanyň arabaglanyşygyny görkezdi. Arp 142 diýlip atlandyrylýan bu jübüt, Ýerden 326 million ýagtylyk ýyly uzaklykda Gidra ýyldyzlar...

12.07.2024 11:27
5073

IQ derejäň peselmegi, ruhy çökgünlik, üzňelik: Internete baglylyk nämelere getirip biler? Alymlaryň jogaby

Häzirki wagtda Internet we sosial ulgamlar durmuşymyza mäkäm ornaşdy. Adamlar çagalygyndan gajetleri ulanmagy öwrenýärler we Internete ir aralaşyp başlaýarlar. San maglumatlaryna görä, Internet dünýäniň ilatynyň...

05.07.2024 14:35
10770

Alymlar çagalary köşeşdirmek üçin smartfon ulanmagyň nämä eltýändigini düşündirdiler

Täze barlag çagalaryň gahar-gazabyny köşeşdirmek üçin sanly enjamlary ulanmagyň çaganyň emosional ösüşi üçin ýaramaz netijelere getirip biljekdigini görkezdi. Degişli ylmy iş MedicalXpress žurnalynda çap edildi...

30.06.2024 12:47
12788

Ortaýer deňziniň düýbünden ýaşy 3300 ýyl bolan hanaan döwrüniň gämisi tapyldy

Ysraýylyň demirgazyk kenaryndan 90 km uzaklykda, 1,8 kilometr çuňlukda ýaşy 3300 ýyl bolan, heläkçilige uçran gämi tapyldy. Hünärmenleriň pikirine görä, bu bürünç asyryndan galan, hanaan döwrüniň ýük gämisi bolmaly...