Apple Ýewropada iOS-daky web goşundylaryny goldamagyny bes eder

  • 19.02.2024 08:21
  • 5217
Apple Ýewropada iOS-daky web goşundylaryny goldamagyny bes eder

«Apple» «iOS» operasion ulgamyndaky progressiw web goşundularyna (PWA) goldawyň Ýewropa Bileleşiginiň ýurtlarynyň ulanyjylary üçin ýapyljakdygyny tassyklady. Kompaniýa sanly bazarlar hakyndaky kanun (DMA) sebäpli bu ädimi ätmäge mejbur boldy.

Bu düzgünlere laýyklykda, ykjam operasion ulgamlarynyň eýeleri 2024-nji ýylyň 6-njy martyndan gijä galman, öz platformalarynda beýleki taraplaryň dükanlarynyň ulanylmagyna, öz dükanlaryndakylardan başga-da ykjam goşundylary gurnamaga rugsat bermeli we bäsdeşlik üçin bu ugurda birnäçe eglişik etmeli.
«The Verge» neşirinde bellenilmegine görä, ýewropaly ulanyjylara PWA goldawy iOS 17.4-de ýitdi. «Apple-iň» habarnamasynda web goşundylarynyň «mundan beýläk deslapky brauzerden açyljakdygy» aýdylýar.
Öňküsi ýaly, PWA-lary baş ekrana ýazdyryp bolýar, ýöne indi olar adaty zakladkalar ýaly, diňe brauzerde açylar.


17.07.2024 14:23
10906

Bir ýarym ýyllap okeanyň düýbünde ýatan Apple Watch işe ukyplylygyny ýitirmedi

Karib adalarynyň ýaşaýjysy Jared Brik bir ýarym ýyl mundan ozal Karib deňzinde suwuň astynda ýüzüp ýörkä Apple Watch sagadyny ýitirdi. Sagady tapyp bilmänligi sebäpli, Brik enjamy ýitirilen diýip bellemek üçin...

14.07.2024 09:45
1743

Apple Vision Pro Bluetooth syçanjygynyň goldawyny we 3D surat funksiýasyny aldy

Apple işläp düzüjiler üçin VisionOS 2-niň üçünji beta wersiýasyny çykardy we oňa birnäçe täze funksiýalary goşdy diýip, Gizmochina habar berýär. VisionOS 2-niň 2D suraty emeli aň arkaly 3D geçirmek ukyby esasy...

10.07.2024 22:56
8038

Apple iOS 18 Beta 3-i çykardy: täze funksiýalar, iş stolunyň täzelenmesi

Apple işläp düzüji hasaby bolan ulanyjylar üçin elýeterli bolan iOS 18-iň üçünji beta wersiýasyny çykardy. Täzelenmede işläp düzüjiler ýalňyşlyklary düzetmäge we täze funksiýalary goşmaga üns berdiler diýip, MacRumors...

10.07.2024 18:14
8363

Microsoft Hytaýdaky işgärlerine Android smartfonlaryny ulanmagy gadagan edýär

Microsoft Hytaýdaky işgärlerine iş ýerinde Android smartfonlaryny ulanmagy gadagan edýär. Şu ýylyň sentýabr aýyndan başlap, iş kompýuterlerinden we telefonlaryndan korporatiw ulgama girmek üçin diňe iPhone ulanmaly...