Ýewropa Wenerany ýadrosyndan başlap, atmosferasyna çenli öwrenmek üçin gözleg zondyny goýbermegi meýilleşdirýär

  • 03.02.2024 13:51
  • 4335
Ýewropa Wenerany ýadrosyndan başlap, atmosferasyna çenli öwrenmek üçin gözleg zondyny goýbermegi meýilleşdirýär

Ýewropa kosmos gullugynyň (ÝKG) Ylym Maksatnamasy Komiteti Weneranyň  ýadrosyndan başlap, atmosferasyna çenli öwrenmek üçin kosmos stansiýasyny işläp taýýarlamagy we işe girizmegi öz içine alýan EnVision missiýasyny resmi taýdan tassyklady. Missiýa üçin esasy potratçy 2024-nji ýylyň ahyryna çenli saýlanar we Ýewropanyň agyr Arian 6 raketasynda apparaty goýbermeklik 2031-nji ýyla  meýilleşdirildi diýip, 3DNews habar berýär.

Wenera käwagt Ýeriň “erbet ekiztaýy” hem diýilýär, sebäbi iki planetanyň gurluş, massa we gabara häsiýetnamalary birmeňzeş. Esasy tapawut, Weneranyň üstündäki temperaturanyň ortaça 464 ° C we howa basyşynyň Ýer ýüzündäkiden 92 esse ýokary bolmagydyr.
Alymlar bu planetanyň taryhyny öwrenmek hem-de ol ýerde haçan nämäniň ters öwrüm alyp başlandygyny bilmek isleýärler? Orbital EnVision Wenera zondy radarlary we spektrometrleri ulanyp, bu planetanyň ýadrosyndan başlap, üstüni we tutuş atmosferasyny öwrenjek ilkinji enjam bolar. Weneranyň üstündäki gurluşlary tanamagyň takyklygy, takmynan, 10 m bolar, bu bolsa öňküsinden, takmynan, 10 esse ýokarydyr. Şeýle hem, bu gözlegçilere Ýeriň ewolýusiýasy baradaky düşünjelerini artdyrmaga kömek eder.
Bu Wenera ikinji Ýewropa missiýasy bolar. “Wenera Express” programmasy (2005-2014) döwründe ÝKG planetanyň atmosferasy barada möhüm maglumatlary ýygnady we planetanyň üstündäki mümkin bolan wulkan ojaklaryna yşarat edýän gyzykly açyşlar etdi. Atmosferany öwrenmek Weneranyň atmosfera hereketlerine we howasyna işjeň gözegçilik etmegi dowam etdirýän JAXA-nyň “Akasuki” missiýasy bilen dowam etdirildi.
ÝKG bilen bir hatarda NASA hem Wenerany öwrenmek boýunça taslamalaryny durmuşa geçirýär - gulluk DAVINCI-yň we VERITAS-yň awtomatiki gözleg zondlaryny planeta çykarmagy göz öňünde tutýar.


düýn 13:18
2427

Älemdäki kuwwatly partlamalaryň gözlegi üçin SVOM kosmos teleskopy uçuryldy

Hytaý Fransiýa bilen bilelikde işlenip düzülen SVOM teleskop hemrasyny orbita üstünlikli uçurdy. Uçuryş Siçan kosmodromyndan CZ-2C “Çançžen-2-si” raketasynyň kömegi bilen amala aşyryldy diýip, TASS habar berýär...

düýn 13:13
5960

Awstraliýada Ýer togalagynyň "dünýä inen" pursadynda emele gelen ýer gabygynyň galyndylary tapyldy

Ýeriň, takmynan, 4,5 milliard ýyl mundan ozal emele gelip başlandygy çak edilýär. Planetanyň ösüşiniň ilkinji döwürlerinde munuň nähili bolup geçendigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin gadymy dag jynslarynyň...

düýn 13:06
5513

Ilkinji gezek bökýän sülük surata düşürildi. Olarda bu ukybyň barlygy köp ýyllardan bäri jedellidi

Amerikaly alymlar sülügiň azyndan bir görnüşiniň, ýagny Chtonobdella fallax-yň böküp bilýändiginiň subutnamasyny ýazgy etdiler. Bu, öň bar bolan, ýöne tassyklanmadyk gözegçilikleri subut edýär we ýüz ýyldan gowrak...

23.06.2024 15:15
21179

ABŞ-da täsin şahly 5 tonnalyk dinozawr tapyldy. Oňa Lokiniň ady dakyldy

ABŞ-nyň demirgazygyndaky Montana ştatynda äpet şahly dinozawryň täze görnüşi tapyldy. Deslapky çaklamalara görä, bu häli-häzire çenli tapylan iň uly görnüşdir. “PeerJ” žurnalyndaky habara görä, Lokiceratops rangiformis...