"RŽD-niň" wekilleri Arkadag şäherinde demir ýol gatnawlaryny ösdürmek meselelerini maslahatlaşdylar

  • 31.01.2024 12:48
  • 12473
"RŽD-niň" wekilleri Arkadag şäherinde demir ýol gatnawlaryny ösdürmek meselelerini maslahatlaşdylar

Türkmenistana Russiýa Federasiýasynyň «Rossiýskiýe železnyýe dorogi» (RŽD) açyk paýdarlar jemgyýetiniň baş direktorynyň orunbasary S.Pawlowyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet sapar bilen geldi. Bu barada türkmen metbugatynda habar berilýär.

Saparynyň çäklerinde Türkmenistan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda demir ýol ulaglary pudagynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçilikleri we bu ugurdaky gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň geljekki ugurlary, öňde durýan wezipeler ara alnyp maslahatlaşylýar.
“RŽD-niň” baş direktorynyň orunbasary S.Pawlowyň “Türkmendemirýollary” agentliginiň başlygy A.Atamyradow bilen geçiren duşuşygynda myhman ýurdumyzyň ulag-logistika düzüminiň ösüş tapgyrlary, üstaşyr ulag geçelgeleriniň ýagdaýy, bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek üçin bar bolan mümkinçilikler bilen tanyşdyryldy. Wekiliýetiň ýolbaşçysy Türkmenistanda halkara ähmiýetli ulag ýollaryny peýdalanmak boýunça döredilen şertleriň derejesine ýokary baha berip, munuň halkara gatnaşyklary ösdürmegiň möhüm şertini emele getirýändigini nygtady.
Dostlukly ýurduň wekillerine ýurdumyzyň ilkinji “akylly” şäherine — Arkadag şäherine aýlanyp görmäge hem mümkinçilik döredildi. Arkadag şäheriniň häkimliginde geçirilen duşuşyk netijeli häsiýete eýe bolup, onuň dowamynda häzirki zamanyň nusgalyk şäherinde demir ýol ulaglarynyň mümkinçiliklerini artdyrmagyň uly geljeginiň bardygy bellenildi. Şoňa görä-de, ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we ony ösdürmegiň ugurlary babatda pikir alyşmalaryň çäklerinde täze şäherde demir ýol gatnawlaryny ösdürmek bilen baglanyşykly meselelere garaldy.
Soňra myhmanlar “akylly” şäher konsepsiýasy esasynda bina edilen Arkadag şäheriniň gözel ýerlerine baryp gördüler.


düýn 21:33
9547

Serdar Berdimuhamedow Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasaryny kabul etdi

21-nji fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedow ýurdumyza gelen Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary, Prezidentiň iş dolandyryş ministri Şeýh Mansur bin Zaýed Al Nahaýýan...

düýn 21:27
6688

Gurbanguly Berdimuhamedow BAE-niň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

21-nji fewralda Aşgabadyň Halkara howa menzilinde türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Birleşen Arap Emirlikleriniň wise-prezidenti, Premýer-ministriniň...

düýn 20:58
16425

Bosagada 5G. Türkmenistan aragatnaşyk ulgamynyň täze standartyna geçmäge taýýarlanýar

Türkmenistan telekommunikasiýa pudagynda iň täze tehnologiýalary işjeň ýagdaýda ornaşdyrýar. Indiki ädim ähli raýatlar we kärhanalar üçin internete ýokary tizlikli we ygtybarly elýeterliligi üpjün etjek ykjam aragatnaşygyň...

düýn 07:40
5580

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...