Marsdaky Ýezero kraterinde iki kölüň bolandygynyň subutnamasy tapyldy

  • 29.01.2024 15:24
  • 16227
Marsdaky Ýezero kraterinde iki kölüň bolandygynyň subutnamasy tapyldy

Marsdaky Ýezero kraterinde dürli geologiki döwürlerde iki kölüň bolandygyny görkezýän subutnamalar tapyldy. Bu radar ulanyp, krateriň düýbündäki çökündileriň gurluşyny öwrenen Perseverance mars roweriniň kömegi bilen anyklandy diýip, Los-Anželesdäki Kaliforniýa uniwersitetiniň metbugat gullugyna (UCLA) salgylanýan TASS habar berýär.

"Perseverance-iň bortunda oturdylan RIFMAX radary, dürli eroziýanyň netijesinde emele gelen gatlaklaryň arasynda ýerleşýän iki gat köl çökündi jynslaryny ýüze çykardy. Kölleriň bu yzlary Ýerdäki gaýa jynslaryna meňzeýär, bu Ýezero kraterinde suw howdanlarynyň bolandygy baradaky gipotezany tassyklaýar” – diýip,  UCLA-nyň professory Dewid Peýjiň ýolbaşçylygyndaky Amerikan we Ýewropa planetolog alymlarynyň topary öz beýanynda aýtdy.

Maglumatlar 2022-nji ýylyň maý-dekabr aýlary aralygynda Perseverance mars roweri tarapyndan ýygnaldy. Şol wagt NASA-nyň bäşinji roweri alymlaryň "Hawksbill Gap" we "Nukshack Ledge" diýip atlandyrýan Ýezero krateriniň  düýbündäki iki sebitiň arasynda hereket edýärdi. Bu ýerler özara, takmynan, 700 m meýdany bölüşýär we şol bir wagtyň özünde krateriň düýbüniň dürli sebitlerinde ýerleşýär, olaryň birinde gadymy gury kölüň düýbi, beýlekisinde bolsa oňa akan mars derýasynyň deltasy bar.


düýn 20:53
4991

Alymlar dokuzynjy planetanyň gözlegini dowam etdirýärler

Alymlar Gün ulgamyna düşünmäge kömek edip biljek Plutonyň orbitasynyň daşyndaky gipotetiki jisim bolan dokuzynjy planetanyň gözlegini dowam etdirýärler. Alymlar Gün ulgamynyň gurluşyna, şeýle-de onuň emele gelşine...

düýn 11:59
4305

Protezli adamlara ýylylygy we sowugy duýmaga mümkinçilik berýän tehnologiýa döredildi

Italiýaly we şweýsariýaly alymlar el-aýagy amputirlenen adamlara protezleri arkaly galtaşýan zatlarynyň temperaturasyny duýmaga mümkinçilik berýän özboluşly MiniTouch ulgamyny döretdiler. Tehnologiýa amputasiýadan...

düýn 06:34
3198

Alymlar ilkinji gezek Gün energiýasyny orbita hemrasyndan Ýere geçirdiler

Kaliforniýanyň Tehnologiýa institutynyň (Caltech) alymlary beýleki guramalardaky hyzmatdaşlary bilen kosmos energiýasy pudagynda üstünlik gazandylar. “Extremetech” portalynyň habaryna görä, olar ýörite enjamyň...

düýn 06:25
2394

Kosmos zibili bilen göreşmäge gönükdirilen ýapon hemrasy Ýeriň orbitasyna çykaryldy

Kosmos enjamlarynyň döwük bölekleri we beýleki kosmos zibilleri barada maglumat ýygnamak üçin niýetlenen ýapon hemrasy orbita üstünlikli çykaryldy. Bu barada Astroscale Japan işläp düzüji kompaniýa salgylanyp,...