iPhone smartfonlaryna emeli aň giriziler

  • 28.01.2024 16:35
  • 4595
iPhone smartfonlaryna emeli aň giriziler

«Apple» kompaniýasy 2024-nji ýylyň ortalarynda «iPhone» smartfonlaryna emeli aň girizer. Bu barada Financial Times (FT) habar berýär.

Söhbetdeşlik geçirilen hünärmenleriň bellemegine görä, korporasiýa emeli aňy öwrenmek bilen meşgullanýan taslamalary we kompaniýalary köpçülikleýin satyn alýar. «Apple» 2017-nji ýyldan bäri emeli aň tehnologiýalaryny we gurallaryny işläp düzmek bilen ol ýa-da beýleki baglanyşygy bolan 21 kompaniýany satyn aldy. «Emeli aň ulgamynda ýaraglanyş ýaryşy dowam edýär we «Apple» oňa çetde durup seretmegi meýilleşdirmeýär» diýip, «Wedbush Securities» maýa goýum kompaniýasynyň analitigi Deniel Aýws belledi.
«Morgan Stanley» kompaniýasynyň hünärmenleri emeli aňyň gönüden-göni «iPhone-a» birikdiriljekdigini bellediler we bu tehnologiýanyň peýda boljak wagtyny mälim etdiler. Şeýle funksiýalaryň ilkinjisi tomusda geçiriljek WWDC maslahatynda tanyşdyrylar, şeýle hem onuň dowamynda «iOS 18» görkeziler. «AI Pryon» korporatiw toparynyň ýerine ýetiriji müdiri Igor Ýablokowyň bellemegine görä, «Apple», mysal üçin, «Samsung» kompaniýasynyň tersine, emeli aň ulgamyndaky ösüşlerini görkezmäge howlukmaýar: «Ol bu tehnologiýanyň iň gowy nusgalarynyň birini hödürläp bilýänçä garaşýar».
«SemiAnalysis» ýarymgeçirijiler boýunça konsalting firmasynyň analitigi Dilan Pateliň bellemegine görä, «Apple-iň» prosessorlary hem emeli aň bilen işlemäge gönükdirilendir. Şonuň üçin brendiň köne enjamlaryna hem emeli aň tehnologiýalaryny goşup bolýar.


düýn 20:37
3753

Hiç hili ykjam goşundysyz smartfon. Nemes kompaniýasy täze önümini tanyşdyrýar

Germaniýanyň «Deutsche Telekom» kompaniýasy emeli aň (AI) funksiýalary bolan ilkinji smartfonyň çykarylandygyny habar berdi. Bu barada «Android Central» habar berýär. «Deutsche Telekom» korporasiýasy fewral aýynyň...

düýn 19:53
1829

Meizu smartfon öndürmegini bes edýär. Ol “ertirki günüň gurluşyny” döreder

Meizu täze smartfonlary işläp taýýarlamagy bes edýändigini mälim etdi. Munuň deregine kompaniýa öz güýjüni emeli aň tarapyndan dolandyrylýan “ertirki günüň gurluşyny” döretmäge gönükdirmek kararyna geldi. Bu barada ixbt...

düýn 11:15
2218

Asus we Hario emeli aň oturdylan akylly kofe maşynyny hödürlediler

Asus kompaniýasy akylly kofe maşynynyň täze neslini - V60-y döretmek üçin Hario Corporation bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi. ITHome-iň habar bermegine görä, täze önüm içerki emeli aň bilen üpjün ediler...

düýn 07:05
1544

Apple täze MacBook modellerini Samsung-yň gatnaşmagynda dörediler

Günorta Koreýanyň «The Elec» neşiriniň habar bermegine görä, «Samsung» geljekki «MacBook» modelleri üçin OLED displeýleriniň üpjünçilik zynjyryna goşulmaga taýynlanýar. Soňky ýyllarda «Apple-iň» «MacBook Pro» we...