Bişkekde Türkmenistanyň Prezidentiniň ilkinji kitaby tanyşdyryldy

  • 27.01.2024 14:43
  • 3109
Bişkekde Türkmenistanyň Prezidentiniň ilkinji kitaby tanyşdyryldy

25-nji ýanwarda Türkmenistanyň Gyrgyzystandaky ilçihanasynda 2024-nji ýylyň Türkmenistanda "Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy" ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli brifing, şeýle hem Prezident Serdar Berdimuhamedowyň "Ýaşlar - Watanyň daýanjy" atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyşy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Çärä Gyrgyzystanyň Ylymlar akademiýasynyň ýanyndaky Ç.Aýtmatow adyndaky Dil we edebiýat institutynyň ýolbaşçylary, Ž.Balasagun adyndaky Gyrgyz milli uniwersitetiniň rektorlygy, Gyrgyzystanyň DIM-niň Diplomatik akademiýasynyň ýolbaşçylygy, öňdebaryjy syýasatşynaslar, žurnalistler, şeýle hem Bişkegiň ýokary okuw mekdeplerinde bilim alýan türkmen talyplary we türkmen kowçumlarynyň wekilleri gatnaşdylar.
Brifingiň barşynda Magtymguly Pyragynyň edebi mirasynyň möhüm ähmiýeti bellenilip geçildi.
Serdar Berdimuhamedowyň kitabynyň aýratyn ähmiýeti barada durlup geçildi.
Çärä gatnaşyjylara şeýle hem türki dünýäsiniň 2024-nji ýyldaky medeni paýtagty - Änew şäheri barada gürrüň berildi, şeýle hem ýurdumyzyň gazananlaryny görkezýän wideoşekiller görkezildi.


şu gün 20:58
19

Bosagada 5G. Türkmenistan aragatnaşyk ulgamynyň täze standartyna geçmäge taýýarlanýar

Türkmenistan telekommunikasiýa pudagynda iň täze tehnologiýalary işjeň ýagdaýda ornaşdyrýar. Indiki ädim ähli raýatlar we kärhanalar üçin internete ýokary tizlikli we ygtybarly elýeterliligi üpjün etjek ykjam aragatnaşygyň...

şu gün 07:40
4172

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
1282

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3649

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...