Hökümet mejlisinde ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamak boýunça işler barada aýdyldy

  • 26.01.2024 23:15
  • 3520
Hökümet mejlisinde ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamak boýunça işler barada aýdyldy

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýer T.Atahallyýew Oba senagat toplumynda we welaýatlarda alnyp barylýan möwsümleýin oba hojalyk işleri barada hasabat berdi.

Ekerançylyk meýdanlarynda ösdürilip ýetişdirilýän oba hojalyk ekinlerine berilýän suw serişdelerini tygşytly we netijeli peýdalanmak, ýerleriň melioratiw ýagdaýyny kadaly derejede saklamak, goşmaça suw gorlaryny döretmek hem-de suwaryş we şor suw akabalaryny arassalamak boýunça degişli işleriň geçirilýändigi barada hem aýdyldy. 
Bellenilişi ýaly, ýurdumyzyň ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamak, olary ylmy taýdan öwrenmek we dikeltmek hem-de geljekki nesillerimize ýetirmek boýunça maksatnamalaýyn işler amala aşyrylýar.
Daşky gurşawy goramak ministrliginiň döwlet tebigy goraghanalarynda türkmen arçasy, dagdan we pisse agaçlarynyň hem-de aýratyn goralýan tebigy ýerlerde duş gelýän ösümlikleriň seýrek we gymmatly görnüşlerini köpeltmek, olary tebigy ösýän ýerlerinde ýaýratmak boýunça goraghanalaryň ylmy-synag meýdançalarynda ylmy-tejribe işleri geçirilýär.
Şunuň bilen birlikde, döwlet tebigy goraghanalarynda we döwlet tebigy çäkli goraghanalarynda ýabany haýwanlary, göçüp geçýän we ýurdumyzda gyşlaýan guşlary gorap saklamak hem-de seýrek duş gelýän ýabany haýwanlaryň sanyny hasaba almak boýunça ylmy-barlag işleri alnyp barylýar.
Döwlet Baştutany wise-premýere suw serişdelerimiziň tygşytly we maksadalaýyk ulanylmagyna berk gözegçilik etmegi, goşmaça suw gorlaryny döretmek boýunça alnyp barylýan işleri dowam etmegi  tabşyrdy.
Şeýle hem Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasaryna ýurdumyzyň özboluşly ekologik ulgamlaryny, ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamak we baýlaşdyrmak boýunça  alnyp barylýan toplumlaýyn işlere berk gözegçilik etmek tabşyryldy. 


şu gün 07:40
2339

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

şu gün 06:42
942

Meksikanyň ilçisi Türkmenistanda diplomatik işine başlady

19-njy fewralda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Meksikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Hose Luis Martines Ernandesden...

düýn 22:35
3182

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
9209

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...