Türkmenistanda daşary ýurt dilleri boýunça döwlet olimpiadasynyň geçjek seneleri yglan edildi

  • 26.01.2024 22:24
  • 4859
Türkmenistanda daşary ýurt dilleri boýunça döwlet olimpiadasynyň geçjek seneleri yglan edildi

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Innowasiýa we maglumat merkezinde dürli eýeçilik görnüşli bilim edaralarynyň dil öwredýän gysga möhletli okuwlarynda okaýanlaryň arasynda daşary ýurt dilleri boýunça Döwlet olimpiadasyny geçirmek boýunça Merkezi we welaýat guramaçylyk komitetleriniň bilelikdäki mejlisi bolup geçdi.

Garyşyk görnüşde geçirilen mejlise gatnaşanlar rus we iňlis dillerini dürli derejede bilýänler üçin tabşyryklary taýýarlamagyň esasy ugurlaryny we düzgünlerini ara alyp maslahatlaşdylar, bäsleşige gatnaşýanlara bildirilýän talaplary, şeýle hem olimpiadanyň ikinji we üçünji tapgyrlaryna geçmegiň tertibini, olary geçirmegiň görnüşini we beýleki guramaçylyk meseleleri kesgitlediler.
Daşary ýurt dilleri boýunça Döwlet olimpiadasynyň birinji tapgyryny 4-nji fewralda bilim merkezlerinde geçirmek meýilleşdirilýär. 18-nji fewrala meýilleşdirilen ikinji tapgyr Aşgabatdan we Ahal welaýatyndan gatnaşýanlar üçin D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda, Balkanabat welaýaty boýunça Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky halkara nebit we gaz uniwersitetiniň Balkanabat şäherindäki şahamçasynda, Daşoguz welaýaty boýunça Türkmen oba hojalyk institutynda, Lebap welaýaty boýunça Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynda, Mary welaýaty boýunça Mary şäherindäki Türkmenistanyň Döwlet energetika institutynda geçiriler. Daşary ýurt dilleri boýunça Döwlet olimpiadasynyň jemleýji, üçünji tapgyryny 10-njy martda D.Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda geçirmek meýilleşdirilýär.
Bu çäräniň guramaçylykly geçirilmegi üçin guramaçylyk komiteti, baş eminler we synçy iş topary döredildi. Olimpiadanyň guramaçylyk komitetleriniň düzümine Türkmenistanyň hususy bilim we dil merkezleriniň köpüsiniň ýolbaşçylary hem wekilleri girýär. Guramaçylaryň eýýäm daşary ýurt dilleri boýunça Döwlet olimpiadasyny geçirmek tejribesi bar ‒ ilkinji gezek ol geçen ýyl ýola goýuldy, indi bolsa her ýyl geçiriler.


21.02.2024 07:49
8929

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti II Açyk halkara informatika olimpiadasyna çagyrýar

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny...

16.02.2024 11:27
2943

Halkara gatnaşyklary instituty matematiki modelirleme boýunça talyplaryň arasynda ders bäsleşiginiň netijelerini yglan etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda matematiki modelirleme...

11.02.2024 09:39
4624

Türkmen talyplary CyberQuest atly IT-bäsleşigine gatnaşyp bilerler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplaryny «CyberQuest» atly intellektual IT-bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr"...

10.02.2024 01:36
37866

Türkmenistanyň Prezidenti täze bilim ministrini belledi

Gurbangül Ataýewa başga işe geçmegi sebäpli bilim ministri wezipesinden boşadyldy. Täze bilim ministri wezipesine Baýramgül Orazdurdyýewa bellenilip, ol Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory...