Başgyrdystanyň ýokary okuw mekdeplerinde 2 müňden gowrak türkmen talyby okaýar

  • 26.01.2024 12:13
  • 12672
Başgyrdystanyň ýokary okuw mekdeplerinde 2 müňden gowrak türkmen talyby okaýar

2023-2024-nji okuw ýylynda Russiýa Federasiýasynyň Başgyrdystan Respublikasynyň ýokary okuw mekdeplerinde okaýan türkmenistanly talyplaryň sany 2020-ä ýetdi. Bu barada Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň Metbugat gullugy «Başinform» habar gullugyna salgylanyp habar berýär.

RF-niň subýektiniň statistik müdirliginiň maglumatlaryna görä, bu GDA ýurtlarynyň arasynda iň ýokary görkezijidir.
Başgyrdystanyň uniwersitetlerinde we şahamçalarynda şu okuw ýylynyň dowamynda jemi 105 müň talyp okaýar. Türkmenistandan başga-da, Täjigistandan (1472 adam), Özbegistandan (544 adam) we beýleki goňşy ýurtlardan köp sanly talyplar okap bilim alýarlar.
Şeýle hem Aziýadan we Afrikadan, hususan-da Hindistandan, Müsürden, Hytaýdan hem-de beýleki ýurtlardan bolan talyplar ýokary bilim almak üçin Başgyrdystan Respublikasyna gelýärler.
Respublikanyň Statistika müdirliginde bellenilişi ýaly, daşary ýurtly talyplar hem býujet esasynda, hem tölegli esasda okaýarlar.


21.02.2024 07:49
8929

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti II Açyk halkara informatika olimpiadasyna çagyrýar

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny...

16.02.2024 11:27
2943

Halkara gatnaşyklary instituty matematiki modelirleme boýunça talyplaryň arasynda ders bäsleşiginiň netijelerini yglan etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda matematiki modelirleme...

11.02.2024 09:39
4624

Türkmen talyplary CyberQuest atly IT-bäsleşigine gatnaşyp bilerler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplaryny «CyberQuest» atly intellektual IT-bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr"...

10.02.2024 01:36
37882

Türkmenistanyň Prezidenti täze bilim ministrini belledi

Gurbangül Ataýewa başga işe geçmegi sebäpli bilim ministri wezipesinden boşadyldy. Täze bilim ministri wezipesine Baýramgül Orazdurdyýewa bellenilip, ol Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory...