Google üç sany täze we peýdaly emeli aň aýratynlygy bolan Chrome 121-i çykardy

  • 27.01.2024 13:02
  • 3316
Google üç sany täze we peýdaly emeli aň aýratynlygy bolan Chrome 121-i çykardy

Google meşhur brauzerine täzelenme bolan Chrome 121-i çykardy. Kompaniýanyň oňa emeli aň esasly üç sany täze aýratynlyk goşandygyny Ferra habar berýär.

AI bilen integrirlenen ilkinji aýratynlyk ulanyjylara wkladkalary has netijeli tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär. Tehnologiýa açyk wkladkalary seljerýär we toparlara bölmek üçin ulanyjy opsiýalaryny hödürleýär. Bu, esasanam, syýahaty meýilnamalaşdyrmak, gözlegler ýa-da söwda etmek ýaly birnäçe meseläni birbada çözmekde peýdalydyr.
Ikinji aýratynlyk ulanyjylara brauzer üçin ýörite mowzuklar döretmäge mümkinçilik berýän tekstden şekile geçirmek modelini ulanýar. Bu Chrome interfeýsini has şahsylaşdyrýan tema, şäht, wizual stil we reňk saýlamak arkaly gazanylýar.
“Help me write” diýilýän üçünji aýratynlyk dürli saýtlarda, mysal üçin, forumlarda tekst ýazmaga kömek etmek üçin döredildi. Ulanyjylar mazmun döretmekde kömek almak üçin islendik tekst ýa-da giriş meýdanynda syçanyň sag düwmesine basyp bilerler.
Google täze Gemini AI modeliniň integrasiýasyny goşmak bilen, 2024-nji ýylyň dowamynda Chrome-a web-serfingi ýönekeýleşdirjek we çaltlaşdyrjak has köp şuňa meňzeş aýratynlyklary goşmagy meýilleşdirýär.


24.02.2024 16:50
4070

Pixel 6 Pro smartfonlarynyň aşa gyzmagy sebäpli Google-a garşy kazyýet işi gozgaldy

Kaliforniýanyň ýaşaýjysy Jennifer Haýatt Pixel 6 Pro smartfonlarynyň gyzmagyna sebäp bolýan kemçilikleriň bardygyny aýdyp, köpçüligiň adyndan  Google-a garşy kazyýete arza berdi diýip, Android Authority portaly...

22.02.2024 08:30
3527

Google Windows 11-i götermeýän köne PK üçin alternatiw OS hödürledi

Microsoft tiz wagtdan Windows 10-y täzelenmeler bilen goldamagyny bes eder, Windows 11-i gurnamak üçin bolsa bazardaky köp kompýuterler minimal sistema talaplaryna laýyk gelmeýär. Canalys analitikleriniň hasaplamalary...

14.02.2024 01:12
2212

Google emeli aň pudagynda mugt bilim üçin onlarça million ýewro sarp eder

Google tehnologiýa ägirdi Ýewropada we beýleki ýurtlarda emeli aň bilen işlemek başarnyklarynyň öwredilmegine 25 mln ýewro gönükdirmek meýilnamasyny yglan etdi. Bu barada korporasiýanyň resmi blogyna salgylanyp...

13.02.2024 23:46
3385

Burger King GigaChat-yň resepti esasynda burger taýýarlamaga razy boldy

«GigaChat» emeli aň modelini işläp düzüjiler «Burger King» tiz tagam zynjyryna «dünýädäki ilkinji emeli aň wopperini» döretmegi teklip etdiler. Bu barada «Rambler» habar berýär. Ondan öň «GigaChat» emeli aň ulgamy...