Ýaponiýaly ýazyjy ChatGPT-niň kömegi bilen roman ýazyp, baýrak aldy

  • 25.01.2024 16:15
  • 3933
Ýaponiýaly ýazyjy ChatGPT-niň kömegi bilen roman ýazyp, baýrak aldy

Ýaponiýaly ýazyjy Rie Kudan 2024-nji ýylda abraýly Akutagawa edebiýat baýragyna eýe bolan romanynyň bir böleginiň generatiw emeli aňyň kömegi bilen ýazylandygyny boýun aldy. TASS-yň habaryna görä, bu barada ol Tokioda geçirilen metbugat ýygnagynda habar berdi.

Ol sýužeti AI bilen aýrylmaz baglanyşykly bolan “Tokyo-to Dojo-to” (ýaponçadan -  “Tokionyň duýgudaşlyk diňi”) romany üçin Akutagawa baýragyna eýe boldy. Eseriň mazmunynyň esasynda uzak bolmadyk geljegiň Tokiosynda ýaşaýan zenan binagäriň durmuş hekaýaty durýar. Ol jenaýatçylaryň rahatlykda saklanýan belent diňiniň taslamasyny taýýarlady.
Rie Kudan: "Käwagt başga biri bilen paýlaşyp bilmejek aladalarym bilen emeli aňa ýüz tutýaryn. Bu kitaby ýazanymda ChatGPT ýaly generatiw AI-den köp peýdalandym. Kitabyň, takmynan, bäş göterimi AI tarapyndan döredilen sözlemlerden ybarat diýsemem boljak. AI-ni netijeli ulanmak arkaly, başarnygymy ýüze çykarmaga mümkinçilik berýän romanlar ýazmagy dowam etdirmek isleýärin " - diýdi.
Ýapon edebiýatynyň nusgawy ýazyjysy Ryunoske Akutagawanyň baýragy 1935-nji ýylda döredildi. Ol dürli  ýyllarda Kobo Abe we edebiýat boýunça Nobel baýragynyň eýesi Kenzaburo Oe ýaly meşhur ýapon ýazyjylaryna gowşuryldy.


14.02.2024 01:12
2168

Google emeli aň pudagynda mugt bilim üçin onlarça million ýewro sarp eder

Google tehnologiýa ägirdi Ýewropada we beýleki ýurtlarda emeli aň bilen işlemek başarnyklarynyň öwredilmegine 25 mln ýewro gönükdirmek meýilnamasyny yglan etdi. Bu barada korporasiýanyň resmi blogyna salgylanyp...

14.02.2024 01:10
5437

Denzel Waşington ýapon klassiki trilleriniň remeýkinde oýnar

Golliwudyň iň abraýly we üstünlikli aktýorlaryndan biri bolan Denzel Waşington Akira Kurosawanyň “Jennet we dowzah” atly klassiki filminiň gaýtadan surata düşürilen “Beýiklik we peslik” atly trillerinde baş keşbi...

13.02.2024 23:46
3333

Burger King GigaChat-yň resepti esasynda burger taýýarlamaga razy boldy

«GigaChat» emeli aň modelini işläp düzüjiler «Burger King» tiz tagam zynjyryna «dünýädäki ilkinji emeli aň wopperini» döretmegi teklip etdiler. Bu barada «Rambler» habar berýär. Ondan öň «GigaChat» emeli aň ulgamy...

08.02.2024 21:16
6814

Tokioda dünýäde iň uly yşyk şüweleňi geçiriler

Ýaponiýanyň paýtagt prefekturasynyň häkimiýeti fewral aýynda dünýäde iň uly yşyk şüweleňini geçirip başlamagy meýilleşdirýär. Ol syýahatçylar üçin meşhur ýer bolan Tokionyň administrasiýasynyň binasyna proýektirlener...