Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda gurluşyk hekini öndürýän kärhana gurlar

  • 25.01.2024 15:30
  • 9967
Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda gurluşyk hekini öndürýän kärhana gurlar

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi Lebap welaýatynyň Köýtendag etrabynda gurluşyk hekini öndürýän täze kärhanany gurmak boýunça açyk halkara bäsleşigini yglan etdi.

Gurluşyk taslamasyna gatnaşmaga isleg bildiren taraplar kanunçylyk-hukuk ýagdaýy baradaky resminamalaryň nusgalary bilen birlikde ýüz tutmalydyrlar. Bäsleşige gatnaşmak töleglidir we bu işiň ýerine ýetirilendigi baradaky hasap kagyzy görkezilmelidir.
Gurluşyk taslamasy boýunça teklipler Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 132-nji jaýynda ýerleşýän ministrligiň edara binasynda 30 günüň dowamynda kabul edilýär diýip, ORIENT habar berýär.


24.02.2024 22:20
10446

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

24.02.2024 22:03
22244

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

24.02.2024 21:44
15038

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6065

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...