Türkmenistanyň Baş konsuly Stambulyň häkimliginiň wekili bilen duşuşdy

  • 23.01.2024 15:02
  • 10850
Türkmenistanyň Baş konsuly Stambulyň häkimliginiň wekili bilen duşuşdy

23-nji ýanwarda Türkmenistanyň Stambul şäherindäki Baş konsullygynda Baş konsul M.Öwezow bilen Stambulyň häkimliginiň halkara gatnaşyklary ugrunyň ýolbaşçysy Ý.Barbaros Buýuksagnagyň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu barada TmCars-a Türkmenistanyň Türkiýedäki wekilhanasy habar berdi.

Duşuşygyň dowamynda söhbetdeşler Türkmenistan bilen Türkiýe Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň ösüşiniň depginleriniň ýokarlanýandygyny bellediler. Şunuň bilen baglylykda, syýasy-diplomatik hyzmatdaşlygyň geljeginde Konsullygyň hem-de Häkimligiň wekilleriniň arasyndaky duşuşyklaryň aýratyn ähmiýeti bellenildi.
Hyzmatdaşlygy ösdürmekligiň bilelikdäki işleriň çäklerinde ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň täze görnüşleriň wajyplygy bellenip, taraplaryň özara aragatnaşyklary dürli ugurlarda ilerletmek boýunça başlangyçlara taýýardygy beýan edildi.
Şeýle hem M.Öwezow ikitaraplaýyn gün tertibindäki wajyp meseleler, şol sanda IT tehnologiýalar, bilim we medeniýet pudagyndaky iki taraplaýyn hyzmatdaşlyga ünsi çekdi. Bulardan başgada, söhbetdeşler Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygy mynasybetli bilelikdäki medeni çärelerini geçirmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşdy.


24.02.2024 22:20
10446

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

24.02.2024 22:03
22244

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

24.02.2024 21:44
15038

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6065

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...