Türkmenistanda Şweýsariýanyň ilçisi işe başlady

  • 23.01.2024 11:32
  • 2061
Türkmenistanda Şweýsariýanyň ilçisi işe başlady

22-nji ýanwarda Prezident Serdar Berdimuhamedowyň tabşyrygy boýunça Mejlisiň Başlygy D.Gulmanowa Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Tomas Şteliden ynanç hatyny kabul etdi.

Netijeli ýagdaýda geçen duşuşygyň dowamynda diplomat ýurdumyzyň durmuşa geçirýän parahatçylyk söýüjilikli daşary syýasaty bilen giňişleýin tanyşdyryldy. Bellenilişi ýaly, Türkmenistanyň we Şweýsariýa Konfederasiýasynyň parahatçylygyň, ählumumy howpsuzlygyň, durnukly ösüşiň bähbitlerine gönükdirilen umumy garaýyşlary hem-de işjeň tagallalary ýurtlaryň ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn esasda, ilkinji nobatda, iri halkara guramalaryň çäklerinde üstünlikli hyzmatdaşlyk etmegini şertlendirdi.
Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan durmuş ugurly döwlet syýasatyna aýratyn üns çekildi. Şeýle-de üstünlikli durmuşa geçirilýän milli we halkara ähmiýetli taslamalar barada diplomata gürrüň berildi.
Parlamentara gatnaşyklary işjeňleşdirmegiň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylan aýratyn mesele boldy.
Duşuşygyň ahyrynda Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Tomas Şteli döwletara hyzmatdaşlygy hemmetaraplaýyn giňeltmek, iki ýurduň halklarynyň arasynda däp bolan dostlukly gatnaşyklary mundan beýläk-de pugtalandyrmak babatda ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.


Şol gün şeýle hem Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Mähri Bäşimowa Şweýsariýa Konfederasiýasynyň Türkmenistandaky (oturýan ýeri Baku ş.) Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Tomas Şteli kabul etdi.
Duşuşygyň dowamynda taraplar döwletara gatnaşyklaryny mundan beýläk-de ösdürmäge bolan gyzyklanmany bildirdiler.
Diplomatlar Daşary işler ministrlikleri derejesinde syýasy geňeşmeleri geçirmek we döwlatara gatnaşyklarynyň şertnama-hukuk binýady berkitmek esasynda syýasy-diplomatik gatnaşyklary işjeňleşdirmäge bolan gyzyklanmalaryny beýan etdiler.
Türkmen tarapy iki döwletiň telekeçileriniň arasynda ysnyşykly hyzmatdaşlygy alyp barmagyň, işewürler forumlary hem-de söwda-ykdysady maksatly çäreleri gurnamagyň hasabyna söwda-ykdysady gatnaşyklarynyň mümkinçiliklerini işjeňleşdirmegi teklip etdi.
Duşuşykda ynsanperwer hyzmatdaşlygy we gender deňligi, suw serişdelerini dolandyrylmagy meseleleri boýunça bilelikdäki hereketleri amala aşyrmak babatynda pikir alyşmalar gurnaldy.


şu gün 07:44
475

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3766

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6424

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4723

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...