Arizona döwlet uniwersiteti öz okuw meýilnamalaryna dünýäde ilkinji bolup ChatGPT-ni ornaşdyrar

  • 22.01.2024 13:10
  • 5533
Arizona döwlet uniwersiteti öz okuw meýilnamalaryna dünýäde ilkinji bolup ChatGPT-ni ornaşdyrar

ChatGPT, generatiw emeli aňa esaslanýan beýleki çat-botlar ýaly, bilim segmentine ep-esli derejede täsirini ýetirdi we bu täsiriň geljekde diňe artjakdygy eýýämden belli. Arizona döwlet uniwersiteti, munuň öňüni almagyň ýerine, AI-niň mümkinçiliklerini talyplaryň peýdasyna ulanmak kararyna geldi we OpenAI bilen hyzmatdaşlyk etmek barada ylalaşdy diýip, Ferra The Verge neşirine salgylanyp habar berýär.

Bu OpenAI bilen haýsydyr bir okuw jaýynyň arasyndaky ilkinji hyzmatdaşlykdyr. Ylalaşygyň çäginde uniwersitet fewral aýyndan başlap ChatGPT Enterprise-e doly elýeterlilik alar. Uniwersitet ony okuw işinden we dürli gözlegleri geçirmekden başlap, kurs işlerini ýazmaklyga çenli dürli bilim beriş proseslerinde ulanmagy meýilleşdirýär.
Uniwersitet talyplar üçin şahsy wirtual terbiýeçi döretmek isleýär. Bu, ilkinji nobatda, tehniki hünärlere (STEM) degişlidir. Emma başga ugurlar boýunça-da meýilnamalar bar. Mysal üçin, käbir dersleri öwrenmek üçin talyplaryň AI-awatarlary dörediler.


17.02.2024 11:55
6505

Garward ABŞ-nyň iň baý uniwersiteti boldy

Garward uniwersiteti Kollej we uniwersitet işewürligi boýunça müdirleriň milli assosiasiýasy (National Association of College and University Business Officers) we Commonfund Institute guramasy tarapyndan düzülen...

25.01.2024 16:48
3572

Beýik Britaniýadaky uniwersitetinde umumy sapaklary gologrammalar geçip başlar

Angliýanyň Lafboro uniwersiteti AI esasly hakyky gologrammalary döretmek üçin enjamlary ulanyp, leksiýalary geçirip başlar. Bu uzakdaky mugallymyň hakyky barlygynyň täsirini döreder diýip, Kiratas-a salgylanýan...

17.01.2024 14:22
7711

ABŞ-nyň ilçihanasy «Fulbraýt mugallymçylyk ussatlygyny kämilleşdirmek» maksatnamasy üçin anketalary kabul edip başlady

ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy halkara mugallymlara öz dersleri boýunça tejribe toplamak, mugallymçylyk ukyplaryny ýokarlandyrmak we ABŞ barada bilimlerini artdyrmak üçin ajaýyp mümkinçilikleri hödürleýän...

14.11.2023 12:48
10245

ABŞ daşary ýurtly talyplar üçin iň meşhur merkeze öwrüldi

Amerikanyň Birleşen Ştatlary COVID-19 pandemiýasy başlany bäri daşary ýurtly talyplaryň arasynda ýene-de iň meşhur bilim alyş merkezine öwrüldi. ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň goldamagyndaky Halkara Bilim Instituty...