Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň täze Athana toplumyna baryp gördi

  • 20.01.2024 23:23
  • 7824
Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň täze Athana toplumyna baryp gördi

20-nji ýanwarda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheriniň täze Athana toplumyna bardy.

“Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, bu ýerde Gurbanguly Berdimuhamedow täze şäheriň ikinji tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň şekil taslamalary, käbir desgalaryň bezeg işleri, şeýle hem düzümleýin desgalaryň ýerleşjek ýerleriň çyzgylary bilen tanyşdy. Türkmen halkynyň Milli Lideri täze athana toplumynda idedilýän bedewleriň ýagdaýlary bilen gyzyklandy.
“Türkmen alabaý itleri” assosiasiýasynyň hem-de “Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň” wise-prezidenti B.Rejebow 600 orunlyk athana toplumynda atşynaslaryň öndürijilikli işlemekleri we bu ýerde atçylyga degişli ylmy işleri alyp barmak ugrunda döwlet tarapyndan zerur tagallalaryň edilýändigi üçin hoşallyk bildirdi. 
Gurbanguly Berdimuhamedow täze toplumyň mümkinçilikleri bilen tanyşlygyň dowamynda bu ýerde milli atşynaslyk däplerini ösdürmek, ony dünýä derejesine çykarmak ugrunda ähli zerur şertleriň döredilendigini belläp, atşynaslygyň  milli ýörelgeleriniň häzirki zamanyň ösen tejribesi bilen utgaşdyrylmagy babatda özüniň maslahatlaryny we öwüt-ündewlerini berdi. Bu ugurda alnyp barylýan işleriň innowasion usulda ýerine ýetirilmegi özüniň oňyn netijesini berer. Şunda bu ýerde döredilen ýokary derejeli mümkinçilikler netijeli peýdalanylmalydyr.


şu gün 07:44
475

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3766

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6424

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4723

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...