Türkmen ilçisi Italiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

  • 18.01.2024 15:14
  • 6012
Türkmen ilçisi Italiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary bilen duşuşdy

15-nji ýanwarda Italiýa Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Italiýa Respublikasyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi T.Kömekow bilen Italiýa Respublikasynyň Daşary işler we Halkara Hyzmatdaşlyk ministriniň orunbasary Edmondo Çirielliniň arasynda duşuşyk geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň noýabr aýynda Italiýa Respublikasyna amala aşyran saparynyň ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmekde aýratyn ähmiýete we üstünlige eýe bolandygy nygtaldy. Taraplar iki ýurduň liderleriniň arasynda gazanylan ylalaşyklaryň ugurlary boýunça gatnaşyklary ösdürmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Şeýle hem, duşuşykda halkara guramalarynyň çäginde ikitaraplaýyn gatnaşyklary güýçlendirmek hem-de ylmy, medeni, söwda we ykdysady ugurlardaky gatnaşyklary çuňlaşdyrmak, hususan-da degişli pudak edaralarynyň ýolbaşçylarynyň gatnaşmagynda dürli çäreleri geçirmek, medeni çäreler, hukuk binýadyny berkitmek, şeýle hem iki ýurduň ministrlikleriniň arasynda geňeşmeleri guramak arkaly ikitarapalýyn hyzmatdaşlygy berkitmek boýunça ädimler barada aýdylyp geçildi.


24.02.2024 22:20
10772

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

24.02.2024 22:03
23171

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

24.02.2024 21:44
15573

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6114

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...