Serdar Berdimuhamedowyň ilkinji kitaby Bakuda tanyşdyryldy

  • 18.01.2024 15:10
  • 4998
Serdar Berdimuhamedowyň ilkinji kitaby Bakuda tanyşdyryldy

16-njy ýanwarda Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky ilçihanasynyň binasynda Türkmenistanda 2024-nji ýylyň “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýyly diýlip yglan edilmegi mynasybetli maslahat geçirildi. Onda beýik akyldar şahyryň umumadamzat ähmiýetli döredijiligi, doglan gününiň 300 ýyllygynyň halkara derejesinde dabaraly belleniljekdigi we çärelere ýurdumyzda alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada belläp geçdiler. Bu barada ýurdumyzyň daşary syýasat edarasy habar berdi.

Şeýle hem, Türkmenistanyň Hormatly Prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň “Ýaşlar – Watanyň daýanjy” atly ilkinji kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy boldy. Bu kitabyň ýaş nesilleri watansöýüji, ylymly-bilimli, giň dünýägaraýyşly terbiýeläp ýetişdirmekde uly ähmiýete eýedigini we Döwlet baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň geljegi bolan ýaşlara ähli şertleriň we mümkinçilikleriň döredilýändigi barada nygtap geçdiler.
Ýokarda agzalan çärelere Azerbaýjanyň milli Ylymlar akademiýasynyň hem-de bu Akademiýanyň Nizami Genjewi adyndaky edebiýat institutynyň professor-alymlary, magtymgulyşynaslar we Azerbaýjanda bilim alýan türkmen talyplary gatnaşdylar.
Dabaraly çäre Türkmenistanyň Oguzhan adyndaky “Türkmenfilm” birleşiginiň Magtymguly Pyragy barada Azerbaýjanda surata düşürilen “Hakyň guly - Magtymguly” atly dokumental filmi görkezilmegi bilen tamamlandy.


24.02.2024 22:20
10772

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

24.02.2024 22:03
23171

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

24.02.2024 21:44
15573

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6114

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...