Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçisi Merkezi Aziýanyň Halkara institutynyň müdiri bilen duşuşdy

  • 17.01.2024 15:45
  • 5789
Türkmenistanyň Özbegistandaky ilçisi Merkezi Aziýanyň Halkara institutynyň müdiri bilen duşuşdy

Türkmenistanyň Daşkentdäki ilçisi Şadurdy Meredow Merkezi Aziýanyň Halkara institutynyň müdiri Žawlon Wahabow bilen duşuşdy. Bu barada institutyň ýolbaşçysy X sosial ulgamynda habar berdi diýip, Daryo.uz belleýär.

Diplomat onuň bilen 2024-nji ýylda özara gatnaşyklaryň mundan beýläkki ugurlary barada maslahatlaşdy.
Habarda Türkmenistanyň prezident Şawkat Mirziýoýewiň 2016-njy ýylyň ahyrynda wezipä girişeninden soň sapar eden ilkinji ýurdy bolandygy bellenilýär.

“Iki ýurt söwdada has gowy netije beren strategiki hyzmatdaşlyk barada şertnama baglaşdy. Soňky ýyllarda serhet proseduralary we hereket düzgünleri ep-esli gowşadyldy we ýönekeýleşdirildi” – diýlip, habarda aýdylýar.

Merkezi Aziýanyň Halkara instituty Özbegistanyň prezidentiniň başlangyjy bilen 2020-nji ýylda döredildi. Bu Merkezi Aziýada siwilizasiýa köpdürlüligini we durnukly ösüşiň häzirkizaman proseslerini öwrenmek bilen meşgullanýan sebitde ýeke-täk döwlet ylmy-gözleg edarasydyr. 


düýn 22:20
9857

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

düýn 22:03
20920

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

düýn 21:44
14303

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
5992

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...