Gurnalan linzaly, ChatGPT-li we gepleşigi dürli dillere terjime edip bilýän akylly äýnek döredildi

  • 16.01.2024 12:04
  • 6447
Gurnalan linzaly, ChatGPT-li we gepleşigi dürli dillere terjime edip bilýän akylly äýnek döredildi

Solos startap kompaniýasy ChatGPT bilen işleýän we söhbetdeşleriň gepleşiklerini dürli dillere terjime edip bilýän AirGo 3 akylly äýnegi hödürledi diýip, MobileSyrup-a salgylanýan Ferra habar berdi.

Terjime aýratynlygyndan başga-da, AirGo 3-de ses sazlaýjy duýgur datçik, USB-C zarýad beriji, resept boýunça linza oturtmak mümkinçiligi, 10 sagat awtonom işläp bilýän batareýasy we IP67 derejeli suwa çydamlylygy bar.
Terjime etmek üçin täze önüm hakyky wagtda takyk we tebigy terjimäni üpjün edip, ösen tebigy dilleri gaýtadan işleýän ulgamy ulanýar. Şol bir wagtyň özünde, enjam iki ugur boýunça işleýär, bu size diňe bir daşary ýurt diline düşünmäge däl, eýsem halkara aragatnaşykda tapylgysyz gurala öwrülýän gürlemek mümkinçiligini hem berýär.
AirGo 3 ikiçäk gepleşikler üçin “diňlemek tertibini” goşmak bilen, birnäçe terjime režimini hödürleýär: birnäçe ulanyjynyň arasynda terjime edilen ara alyp maslahatlaşmalara başlamaga we olara goşulmaga mümkinçilik berýän “topar tertibi”; terjime edilen habarlary Solos smartfon programmasy arkaly tekste öwürmäge mümkinçilik berýän "tekst tertibi".
Äýnegiň bahasy 199 dollardan başlap, birnäçe reňk görnüşinde hödürlenýär.


şu gün 11:15
1546

Asus we Hario emeli aň oturdylan akylly kofe maşynyny hödürlediler

Asus kompaniýasy akylly kofe maşynynyň täze neslini - V60-y döretmek üçin Hario Corporation bilen hyzmatdaşlyk etjekdigini mälim etdi. ITHome-iň habar bermegine görä, täze önüm içerki emeli aň bilen üpjün ediler...

düýn 08:27
3112

«Apple» animasiýa döretmek üçin emeli aň guralyny döretdi

«Apple» kompaniýasynyň maşyn öwreniş boýunça hünärmenleri emeli aň (AI) esasynda animasiýa döretmek üçin «Keyframer» goşundysyny döretdiler. Gözlegiň netijeleri «arXiv» ylmy neşirleriň platformasynda ýerleşdirildi...

19.02.2024 23:58
2411

Amazon dünýäde iň uly kompýuter sözleýşiniň emeli aň modelini hödürledi

Amerikan tehnologiýa kompaniýasy Amazon teksti sintezlenen sözleýşe öwürmek üçin emeli aň modelini işläp düzdi. Döredijileriň aýtmagyna görä, neýroulgam häli-häzire çenli şeýle görnüşli iň uly ulgam boldy. Gözlegiň...

18.02.2024 15:26
4197

Microsoft nerw ulgamy tarapyndan döredilen "kemsidiji mazmuna" garşy nähili göreşjekdigini düşündirdi

Microsoft-yň prezidenti Bred Smit emeli aňyň döredýän kemsidiji mazmunyna garşy göreşmegiň meýilnamasyny yglan etdi. Ol birnäçe möhüm ugry görkezdi. Kompaniýa jedelli we kemsidiji mazmuny petiklemek üçin takyk...