Türkmenistan we Özbegistan ýük daşaýanlardan alynýan tölegleri amatlaşdyrmagyň üstünde işleýär

  • 16.01.2024 11:31
  • 9445
Türkmenistan we Özbegistan ýük daşaýanlardan alynýan tölegleri amatlaşdyrmagyň üstünde işleýär

Ýakynda türkmen-özbek bilermenler topary iki ýurduň ýük daşaýjylaryndan alynýan ýygymlar we tölegler meselesini ara alyp maslahatlaşdy. Bu barada «Türkmenawtoulaglary» agentliginiň saýtynda habar berilýär.

Türkmenistan we Özbegistan halkara ýük daşalyşynda Türkmenistanda we Özbegistanda ýük daşaýanlardan alynýan ýygymlary we tölegleri amatlaşdyrmagy göz öňünde tutýarlar. Taraplar, şeýle hem Türkmenistanyň we Özbegistanyň çäginden halkara ýük daşaýjylara wiza almak işini ýönekeýleşdirmek üçin hökümetara şertnamanyň taslamasyna gol çekilmegini çaltlaşdyrmak mümkinçiligine garadylar.
Türkmen tarapy Özbegistanyň hut şol wagtyň özünde rugsatnamalaryň elektron görnüşinde alyş-çalşygyny üpjün edýän «E-permit» ulgamyna geçmek tejribesini öwrenmäge gyzyklanma bildirdi.


şu gün 07:44
475

Türkmenistanda BMG bilen hususy pudagyň hyzmatdaşlyk meýdançasy işe girizildi

BMG-niň Aşgabat şäherindäki binasynda, telekeçiligiň we esasy gyzyklanýan taraplaryň milli ösüş maksatlary, 2030-njy ýyla çenli döwür üçin gün tertibi we Durnukly ösüş maksatlary babatynda ileri tutulýan ugurlary...

27.02.2024 19:36
3766

Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Daşky gurşawy goramak ministrleriniň ýokary derejeli duşuşygy geçiriler

26-njy fewralda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary M.Bäşimowa ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy, ilçi J.MakGregor bilen duşuşdy. Türkmenistanyň DIM-niň habar bermegine görä, gepleşikleriň...

27.02.2024 19:32
6424

Lapis Lazuli ulag geçelgesiniň wekilleri Aşgabatda duşuşyk geçirerler

26-njy fewralda Türkmenistanyň we Owganystanyň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylarynyň Aşgabatda geçiren duşuşyklarynyň barşynda “Lapis Lazuli” ulag geçelgesini ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy. Hususan...

27.02.2024 10:02
4723

24-nji maýda Aşgabatda GDA-nyň Hökümet Baştutanlarynyň duşuşygy geçiriler

27-nji fewralda Minskide GDA agza döwletleriň hemişelik ygtyýarly wekilleriniň Geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçiriler. Mejlisiň gün tertibinde GDA-nyň Döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň, Hökümet Baştutanlarynyň Geňeşiniň...