Türkmen oba hojalyk uniwersiteti okuwçylaryň arasynda informatika boýunça olimpiada geçirýär

  • 14.01.2024 16:21
  • 4735
Türkmen oba hojalyk uniwersiteti okuwçylaryň arasynda informatika boýunça olimpiada geçirýär

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti Türkmenistanyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 10-njy we 11-nji synplarda okaýan, informatikany öwrenýän hem-de bu derse gyzyklanma bildirýän, şeýle hem okuwda oňat netijeleri görkezýän ýokary synp okuwçylaryny informatika boýunça olimpiada gatnaşmaga çagyrýar. 

Olimpiada üç tapgyrda geçiriler. 1-nji we 2-nji tapgyrlar onlaýn görnüşde guralar. Birinji, etrap tapgyry ýerlerde, Türkmenistanyň mekdeplerinde 15-nji ýanwarda geçiriler. Olimpiadanyň ikinji tapgyry 17-nji ýanwarda paýtagtymyzyň, Arkadag şäheriniň hem-de ýurdumyzyň welaýatlarynyň birnäçe ýokary okuw mekdepleriniň binýadynda bolup geçer.
Ikinji tapgyryň netijeleri boýunça informatikanyň iň oňat höwesjeňleri üçünji tapgyrda – olimpiadanyň finalyna gatnaşmak üçin paýtagtymyzda duşuşarlar. Jemleýji tapgyr 15-nji we 16-njy fewralda S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersitetinde göni gatnaşmak arkaly geçiriler.
Olimpiada gatnaşyjylar üçin meseleler bu ders boýunça mekdep maksatnamasy göz öňünde tutulyp, informatikanyň dürli bölümleri boýunça taýýarlanyldy. Olimpiada türkmen we rus dillerinde geçiriler.
Bäsleşigiň ýeňijileri we baýrak eýeleri medallar we degişli derejelerdäki diplomlar bilen sylaglanarlar.
Geçiriljek çäre baradaky giňişleýin maglumatlar S.A.Nyýazow adyndaky TOHU-nyň resmi saýtynda informatika boýunça olimpiada bölüminde ýerleşdirildi. Şeýle hem goşmaça maglumatlary: +993 12 34 26 80, +993 65 63 36 44 telefon belgilere jaň edip hem-de tm.tau.2022@gmail.com elektron salga hat ýollap alyp bolar. 


şu gün 07:49
5364

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti II Açyk halkara informatika olimpiadasyna çagyrýar

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny...

16.02.2024 11:27
2823

Halkara gatnaşyklary instituty matematiki modelirleme boýunça talyplaryň arasynda ders bäsleşiginiň netijelerini yglan etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda matematiki modelirleme...

11.02.2024 09:39
4537

Türkmen talyplary CyberQuest atly IT-bäsleşigine gatnaşyp bilerler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplaryny «CyberQuest» atly intellektual IT-bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr"...

10.02.2024 01:36
37496

Türkmenistanyň Prezidenti täze bilim ministrini belledi

Gurbangül Ataýewa başga işe geçmegi sebäpli bilim ministri wezipesinden boşadyldy. Täze bilim ministri wezipesine Baýramgül Orazdurdyýewa bellenilip, ol Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory...