2024-nji ýylyň sentýabrynda Bokurdak şäherçesinde döwrebap mekdep we umumy ýaşaýyş jaýy açylar

  • 13.01.2024 07:56
  • 10835
2024-nji ýylyň sentýabrynda Bokurdak şäherçesinde döwrebap mekdep we umumy ýaşaýyş jaýy açylar

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Bokurdak şäherçesinde 1200 orunlyk döwrebap umumybilim berýän mekdep we 120 orunlyk umumy ýaşaýyş jaýy gurlup ulanylmaga berler.

Desgalaryň taslamasyny düzmek hem-de ony ýanaşyk ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak barada Ahal welaýatynyň häkimligine “Baýly gurluşyk” hususy kärhanasy bilen şertnamany umumybilim berýän mekdep we umumy ýaşaýyş jaýy üçin daşky eltiji inženerçilik ulgamlaryny çekip bermek şertinde baglaşmaga ygtyýar berýän Karara Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Gurluşyk işlerine 2024-nji ýylyň ýanwar aýynda başlamak hem-de umumybilim berýän mekdebi we umumy ýaşaýyş jaýyny 2024-nji ýylyň sentýabr aýynda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak bellenildi.


21.02.2024 07:49
8907

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti II Açyk halkara informatika olimpiadasyna çagyrýar

Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersiteti 2024-nji ýylyň 15-20-nji aprelinde Türkmenistanyň we daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň II Açyk halkara informatika olimpiadasyny...

16.02.2024 11:27
2941

Halkara gatnaşyklary instituty matematiki modelirleme boýunça talyplaryň arasynda ders bäsleşiginiň netijelerini yglan etdi

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutynda Türkmenistanyň diplomatik işgärleriniň gününe bagyşlanyp ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda matematiki modelirleme...

11.02.2024 09:39
4624

Türkmen talyplary CyberQuest atly IT-bäsleşigine gatnaşyp bilerler

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instituty ýurdumyzyň ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talyplaryny «CyberQuest» atly intellektual IT-bäsleşigine gatnaşmaga çagyrýar. Bu barada "Türkmenistan: Altyn asyr"...

10.02.2024 01:36
37866

Türkmenistanyň Prezidenti täze bilim ministrini belledi

Gurbangül Ataýewa başga işe geçmegi sebäpli bilim ministri wezipesinden boşadyldy. Täze bilim ministri wezipesine Baýramgül Orazdurdyýewa bellenilip, ol Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň rektory...