Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatynda çopan goşunda bolup, dowarlaryň ýagdaýy bilen gyzyklandy

  • 12.01.2024 18:21
  • 49876
Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatynda çopan goşunda bolup, dowarlaryň ýagdaýy bilen gyzyklandy

Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Mary welaýatyna iş saparynyň çäklerinde Murgap etrabynyň “Maldar” maldarçylyk hojalygynyň öri meýdanlaryna bardy. Bu barada Türkmenistan Halkara habarlar merkezi habar berýär.

Bu ýerde dowar yzynda gezýän kärendeçi çopan M.Ataýew özüniň ogly hem-de agtygy bilen Gurbanguly Berdimuhamedowy garşyladylar. Türkmen halkynyň Milli Lideri ykbalyny asylly işe baglan çopan bilen hal-ahwal soraşdy, olaryň alyp barýan işleri, dowarlaryň ýagdaýy bilen gyzyklandy.
M.Ataýew bakýan sürüsinde 550-den gowrak dowaryň bardygyny, olaryň dok we talabalaýyk gyşladylýandygyny belledi.
Kärendeçi çopan özüniň 25 ýyldan bäri çopançylyk edýändigini, her ýylda dowarlardan sagdyn owlak-guzulary alýandygyny we şeýlelik bilen, maşgalanyň girdejileriniň artýandygyny uly buýsanç bilen aýtdy.
Maldarçylygyň milli ýörelgeleriniň bardygyna ünsi çekip, Gurbanguly Berdimuhamedow sähra ýerlerinde düýe malyna aýratyn gadyr goýulýandygyny, onuň ýüňüniň, etiniň, süýdüniň, çalynyň we agaranynyň ynsan saglygy üçin tenekardygyny belledi.
Kärendeçi çopan M.Ataýew çopan goşuna gelip, hal-ahwal soraşandygy, çopançylyk işi bilen gyzyklanandygy üçin Gurbanguly Berdimuhamedowa tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi, Ataýewiň agtygy bolsa Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” atly goşgusyny okap berdi.


düýn 22:20
10446

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäherindäki Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy iş saparynyň çäklerinde Arkadag şäheriniň Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Çagalar sagaldyş-dikeldiş merkezine bardy. Bu...

düýn 22:03
22244

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäherinden öýler berler

Halkara zenanlar güni mynasybetli köp çagaly maşgalalara Arkadag şäheriniň ýaşaýyş jaýlaryndan amatly öýler berler. “Watan” habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly...

düýn 21:44
15038

Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy

24-nji fewralda türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Arkadag şäheri boýunça iş saparyny amala aşyrdy. Gurbanguly Berdimuhamedow saparynyň dowamynda bu...

23.02.2024 23:44
6065

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahat geçiriler

27-nji martda “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty geçiriler. Maslahata görülýän taýýarlyk barada wise-premýer N.Amannepesow Hökümet mejlisinde “Gadymy Änew medeniýeti” atly halkara ylmy maslahaty...